University of Oulu

Alhaisten rikkipitoisuuksien määritys kaivosteollisuuden tarpeisiin ICP-MS-tekniikalla

Saved in:
Author: Luomajoki, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306202663
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Luomajoki, 2023
Publish Date: 2023-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Niemelä, Matti
Suvela, Ronja
Description:

Tiivistelmä

Rikki on yksi tärkeistä alkuaineista kaivosteollisuuden ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Rikkiyhdisteitä esiintyy kaivosteollisuuden eri prosesseissa, joten rikkiyhdisteiden päästöjä ympäristöön on seurattava. Louhittavissa malmeissa rikkiä esiintyy sulfidimuodossa, ja sulfidi hapettuu helposti ympäristölle haitalliseksi sulfaatiksi. Rikastusprosesseissa käytetään useita rikkiä sisältäviä kemikaaleja. Tutkielmassa näistä tarkemmin käsitellään vaahdotusprosesseissa käytettäviä, ympäristölle haitallisia ksantaatteja. Rikkiä päätyy kaivosalueilta myös ympäröiviin vesiin, minkä vuoksi rikkiä määritetään myös vesistöistä kaivosteollisuuden päästöjen seuraamiseksi.

Alhaisten rikkipitoisuuksien määritykseen soveltuu hyvin ICP-MS-tekniikka (induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria), jonka etuja ovat muun muassa kyky analysoida tarkasti alkuaineen eri isotooppeja sekä määrittää näytteen alkuainekoostumuksia. ICP-MS-tekniikan mittaustarkkuus on hyvä, mutta määritykseen liittyy häiriöitä, jotka jaetaan spektraalisiin ja ei-spektraalisiin häiriöihin. Spektraalisia häiriöitä ovat muun muassa isobaariset häiriöt, molekyyli-ionien häiriöt sekä kahdesti varautuneet ionit. Ei-spektraalisia häiriöitä aiheutuu esimerkiksi matriisihäiriöistä ja fysikaalisista häiriöistä.

Rikkiä on haastavaa määrittää tarkasti perinteisellä kvadrupoli-ICP-MS-tekniikalla lähinnä rikin määritykseen liittyvien spektraalisten häiriöiden takia. Muun muassa hapen eri yhdisteet ja isotoopit häiritsevät rikin määrittämistä. Tämän vuoksi on kehitelty ICP-MS-tekniikan sovelluksia rikin tarkkaan ja häiriöttömään määritykseen. Mittauksissa on hyödynnetty esimerkiksi tandem massaspektrometriaa (MS/MS), nestekromatografiaa (LC), laserablaatiota (LA) ja korkearesoluutioisia ICP-MS-laitteita. Sovellutuksia on hyödynnetty rikin määrittämiseen vesinäytteistä sekä muista ympäristönäytteistä. Myös ksantaattien määrittäminen vaatii sovelletun ICP-MS-tekniikan. Joitakin sovellutuksia on hyödynnetty rikin isotooppisuhteen määrittämiseen. Näytetyypin mukaan valitun oikean sovellutuksen avulla rikin määritykseen liittyvät häiriöt voidaan minimoida, jolloin saadaan tarkkoja mittaustuloksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Luomajoki, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.