University of Oulu

Es gibt Kultur überall : eine Lehrbuchanalyse der Lehrbuchreihe Licht an!

Saved in:
Author: Vesamäki, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306202667
Language: German
Published: Oulu : J. Vesamäki, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Grasz, Sabine
Reviewer: Havela, Anniina
Grasz, Sabine
Description:

Abstract

Das Ziel dieser Pro-Gradu-Arbeit ist, Kultur in der Lehrbuchreihe Licht an! zu untersuchen. Kultur wurde als Thema gewählt, weil es in unserer globalisierten Welt wichtig ist, verschiedene Sprachen und Kulturen zu kennen, sodass man andere Menschen verstehen kann. Kulturwissen spielt auch eine große Rolle im finnischen Schulsystem und im finnischen Lehrplan.

Das Forschungsmaterial der Arbeit sind die drei Bücher der Lehrbuchreihe Licht an!. Die Bücher wurden gewählt, weil sie sehr bekannt sind und häufig im Unterricht verwendet werden. Das Material wurde mithilfe der Inhaltsanalyse und den folgenden Forschungsfragen untersucht: Was für Formen hat Kultur und wie viel Kultur gibt es im Forschungsmaterial? Was für Unterschiede gibt es zwischen den Büchern und gibt es nur deutsche Kultur in den Lehrbüchern oder gibt es auch andere Kulturen?

Der Theorieteil behandelt sowohl den institutionellen als auch den theoretischen Rahmen der Arbeit. Das Kapitel zum institutionellen Rahmen gibt einen Überblick über das finnische Schulsystem und die Stellung der Fremdsprachen in diesem System. Der theoretische Rahmen beinhaltet die zentralen Begriffe der Arbeit, Kultur und Lehrbücher.

In den Lehrbüchern wird Kultur sehr umfassend behandelt, und man kann sie in den Lektionstexten, Bildern und Übungen sehen. Es gibt hauptsächlich allgemeine Informationen über Deutschland im ersten Buch, aber es gibt auch einige kulturelle Aspekte über Österreich, die Schweiz und Finnland. Das zweite Buch stellt nicht nur diese vier Länder, sondern auch Liechtenstein vor. Licht an! 3 behandelt mehr spezifische Themen, wie die Berliner Luftbrücke während des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Kultur spielt also die größte Rolle in den Lehrbüchern, aber es gibt auch relativ viel österreichische und Schweizer Kultur in der Lehrbuchreihe. Von den vier deutschsprachigen Ländern sieht man Liechtenstein am wenigsten.

Die Analyse zeigt, dass Kultur eine große Rolle in der Lehrbuchreihe Licht an! spielt. Die Bücher entsprechen dem finnischen Lehrplan aus dem Jahr 2014 und seinen Zielen in Hinblick auf Kultur und kulturelle Aspekte im Unterricht. In den Lehrbüchern gibt es außerdem viele Videos, die nicht in dieser Arbeit analysiert werden, aber in der Zukunft könnte man diese Untersuchung fortsetzen und auch die Videos und Audioaufnahmen der Bücher analysieren. Man könnte auch mehr die Menschen, die auf den Bildern dargestellt werden, analysieren und untersuchen, ob es nur weiße Menschen in den Büchern gibt oder auch Menschen mit Migrationshintergrund. Die Ergebnisse der Analyse dieser Lehrbuchreihe können dabei helfen, sich auf einen egalitären und interessanten Unterricht vorzubereiten, in dem Kultur eine wichtige Rolle spielt.

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia kulttuurin esiintymistä yläkouluun tarkoitetussa saksan oppikirjasarjassa ”Licht an!”. Kulttuuri valikoitui työn teemaksi, koska globalisoituvassa maailmassa on tärkeää tietää eri kielistä ja kulttuureista, jotta voi ymmärtää toisilta kulttuurialueilta tulevia ihmisiä. Kulttuurilla on myös osansa suomalaisessa koulujärjestelmässä ja opetussuunnitelmassa.

Työn tutkimusmateriaalina on kolme ”Licht an!” -oppikirjasarjan kirjaa. Kirjat on valittu materiaaliksi, koska ne ovat tunnettuja ja opetuksessa paljon käytettyjä. Materiaalia tarkasteltiin sisällönanalyysin sekä seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Millaisia muotoja kulttuurilla on, ja kuinka paljon kulttuuria esiintyy kirjoissa? Millaisia eroavaisuuksia kirjojen välillä on, ja esiintyykö niissä ainoastaan saksalaista kulttuuria, vai myös muita kulttuureja?

Teoriaosuus käsittelee sekä suomalaista koulujärjestelmää että työn tärkeimpiä käsitteitä. Suomalaisen koulujärjestelmän lisäksi työn lukijalle kerrotaan enemmän suomalaisesta opetussuunnitelmasta ja kulttuurin merkityksestä opetussuunnitelmassa. Tutkimuksen tärkeimmät käsitteet ovat kulttuuri sekä oppikirja.

Oppikirjoissa kulttuuria käsitellään erittäin kattavasti, ja kulttuuria esiintyy niin kappaleteksteissä, kuvissa kuin tehtävissäkin. Ensimmäisessä kirjassa kulttuuri näkyy pääsääntöisesti perustietona Saksasta, mutta siinä on havaittavissa myös Itävallan, Sveitsin ja Suomen kulttuuria. Toinen oppikirja esittelee edellä mainittujen maiden lisäksi myös Liechtensteinin. Oppikirjoista viimeinen käsittelee teemallisesti tarkempia aiheita, kuten Berliinin ilmasiltaa toisen maailmansodan aikana. Kirjoissa saksalainen kulttuuri on eniten esillä, mutta niissä on havaittavissa myös melko paljon Itävallan ja Sveitsin kulttuuria. Saksankielisistä maista Liechtenstein on oppikirjoissa vähiten esillä.

Analyysi osoittaa, että kulttuuri on isossa osassa oppikirjasarjassa ”Licht an!”. Kirjat vastaavat peruskoulun vuoden 2014 opintosuunnitelmaa ja suunnitelman kulttuurisia tavoitteita. Mikäli tätä tutkielmaa haluaisi tulevaisuudessa jatkaa, voisi siinä ottaa huomioon myös kirjoissa esiintyvät useat videot ja äänitteet, joita ei tässä pro gradu -työssä analysoitu. Tutkimukseen voisi ottaa tarkemmin mukaan myös kuvissa esiintyvät ihmiset, ja analysoida, ovatko kuvien ihmiset pelkästään valkoihoisia, vai onko kirjoissa näkyvillä myös monimuotoisuutta ihonvärin suhteen. Oppikirjasarjan analyysin tulokset voivat auttaa tasavertaisen ja mielenkiintoisen opetuksen, jossa kulttuurilla on tärkeä rooli, laatimisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Vesamäki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/