University of Oulu

Oppimisen haasteita kokeneen opiskelijan tukeminen nivelvaiheessa korkeakoulusta työelämään

Saved in:
Author: Mäkinen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306202671
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mäkinen, 2023
Publish Date: 2023-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pönkkö, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus oppimisen haasteita kokeneen korkeakouluopiskelijan tukemisesta nivelvaiheessa korkeakoulusta työelämään. Tutkielmassa pyritään tuomaan esiin aiempaan tutkimukseen nojaten, kuinka oppimisen haasteet näkyvät nivelvaiheessa sekä millaisia tuen muotoja opiskelijoille on tarjottu.

Oppimisen haasteet vaikuttavat monin tavoin korkeakoulussa tarvittaviin taitoihin sekä nivelvalheen tapahtumiin. Uusien asioiden opettelu, opiskelutapojen vaihtelevuus, opinnäytetyön tekeminen sekä työnhaku voivat vaikuttaa oppimiseen sekä sen myötä opintomenestykseen ja valmistumiseen. Myös työelämässä vaadittavat taidot, kuten joustavuus ja muutosmyönteisyys ovat koitoksella jatkuvan paineen alla. Haasteiden vaikutukset voivat johtaa pystyvyyden tunteen horjumiseen sekä pahimmillaan koulutuksen keskeyttämiseen, mikäli tuki on riittämätöntä eikä sitä ole oikea-aikaisesti tarjolla.

Tuen saavuttamiseen vaikuttavat sekä opiskelijan omat asenteet ja tietoisuus tuen mahdollisuuksista että organisaatioiden rakenteet ja käytäntöjen vaihtelevuus. Tuen saavuttaminen on tärkeää, sillä sen avulla opiskelijan opintomenestys voi parantua ja riskit työttömyydelle pienentyä. Opiskelijat toivovat tuen saavuttamisen kynnyksen pienentämistä ja yleisten käytäntöjen parantamista. Pienetkin muutokset voisivat vaikuttaa opiskelijoiden haasteisiin myönteisellä tavalla.

Tukea nivelvaiheessa on mahdollista saada muun muassa korkeakoulun uraohjaajilta, opettajilta ja vertaisryhmistä, työvoimahallinnosta, työorganisaation työnohjaajilta ja vastuutyöntekijöiltä. Tärkeää on huomioida opiskelija yksilönä ja muodostaa heidän kanssaan vuorovaikutussuhteita, joissa opiskelija tuntee olonsa kuulluksi. Tämän tutkielman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta, kuinka oppimisen haasteet vaikuttavat nivelvaiheeseen sekä millä tavoin tukea on annettu.

Supporting students with learning challenges in their transition phase from university to working life

Abstract

This bachelor’s thesis is a systematic literature review on supporting higher education students who experience learning challenges during the transition from higher education to working life. The purpose of the thesis is to explore how students experience learning challenges during the transition phase and what kind of support has been available to them, based on previous research.

The challenges of learning have many implications for the skills needed in higher education and for the transition phase. Learning new things, the variety of ways of studying, doing a thesis and looking for a job can all have an impact on learning and, in turn, on academic achievement and graduation. Skills required in working life, such as flexibility and openness to change, are also under constant pressure. The impact of these challenges can lead to a lack of confidence and, in the worst case, to dropping out of education if support is inadequate and not available at the right time.

Access to support is influenced both by the student’s own attitudes and awareness of possibilities for support, as well as by organizational structures and variations in practice. Achieving support is important because it can improve a student’s academic performance and reduce the risk of unemployment. Students would like support to be more accessible and general practices to be better. Even small changes could have a positive impact on students’ challenges.

Support in the transition phase is available from, for example, career counsellors, teachers and peer groups at the university, the employment services, job counsellors and responsible employees at the work organization. It is important to consider student as an individual and to interact with them in a way that ensures that the student’s thoughts are heard. The aim of this thesis is to raise awareness of how learning challenges affect the transition phase and how support has been provided.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Mäkinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/