University of Oulu

Vastuullisuusviestinnän rooli kestävän matkailun edistämisessä : matkailijoiden kokemuksia Rokua Geoparkissa

Saved in:
Author: Niva, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306202682
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Niva, 2023
Publish Date: 2023-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Reviewer: Kulusjärvi, Outi
Saarinen, Jarkko
Description:

Tiivistelmä

Vastuullisuuden merkitys on korostunut matkailussa, koska ympäristölliset ja sosiaaliset haasteet ovat tulleet yhä ajankohtaisemmiksi. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan kestävän kehityksen periaatteiden avulla, esimerkiksi ympäristöystävällisten käytäntöjen, paikallisen kulttuurin kunnioittamisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisen kautta. Kestävästä matkailusta kiinnostuneet matkailijat arvostavat yhä enemmän vastuullisia matkailukokemuksia ja tukevat yrityksiä ja kohteita, jotka ovat sitoutuneet kestävyyden edistämiseen.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan vastuullista matkailua ja vastuullisuusviestintää matkailijoiden näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää miten vastuullisuus vaikuttaa matkailijoiden valintoihin, miten matkailijat kokevat vastuullisuuden tilan Rokua Geoparkissa, millainen vastuullisuusviestintä olisi uskottavaa sekä miten Rokua Geoparkin vastuullisuusviestintää voisi kehittää.

Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu kestävän ja vastuullisen matkailun käsitteisiin sekä näiden toteutumiseen matkailijoiden käyttäytymisessä ja päätöksenteossa. Tämän lisäksi teoriaosuudessa käsitellään vastuullisuusviestinnän sekä kestävän matkailun sertifikaattien roolia.

Tutkielman aineisto koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen aineisto on verkkokyselypohjainen aineisto. Verkkokyselyyn vastasi 100 Rokua Geoparkissa vieraillutta matkailijaa. Kyselyn analysoimisessa käytettiin kuvailevia tilastollisia menetelmiä. Toinen aineisto on haastatteluaineisto, ja se koostuu viidestä Rokua Geoparkin matkailijan haastattelusta. Haastattelua analysoitiin kvalitatiivisin menetelmin esimerkiksi sisällön teemoittelun avulla. Johtuen kuitenkin aineiston luonteesta ja vähäisyydestä tulosten yleistettävyyteen tulee suhtautua kriittisesti.

Tutkielman tulokset osoittavat, että matkailijat arvostavat matkakohteita, jotka ottavat vastuullisuuden huomioon toiminnassaan. Rokua Geopark koetaan pääosin positiivisena esimerkkinä vastuullisuudesta. Vastuullisuuden lisäksi matkailijoiden päätöksentekoon vaikuttaa matkustustapa, matkakohteen sijainti sekä tuotteiden ja palveluiden hinta. Vastuullisuusviestinnän merkitys korostuu matkailijoiden näkökulmasta. Matkailijat toivovat, että vastuullisuusviestintä on avointa, rehellistä ja läpinäkyvää. He haluavat saada tietoa konkreettisista vastuullisuusteoista, joita Rokua Geopark toteuttaa. tulosten perusteella vastuullisuus vaikuttaa matkailijoiden valintoihin, vaikka se ei välttämättä ole ainoa tekijä.

Suurimpia haasteita vastuullisen matkailun edistämisessä Rokua Geoparkissa olivat muun muassa matkailun kausittaisuus, saavutettavuus sekä viestinnän puute. Tarvetta oli myös paremmille kierrätysmahdollisuuksille, uusille palveluille, ja nykyisten toiminnan parantamiselle. Tulevaisuudessa voisi olla tarpeellista kehittää selkeä vastuullisen matkailun sekä vastuullisuusviestinnän strategia, jossa määritellään tavoitteet, viestinnän sisältö sekä vastuullisuuden edistymisen seurantamenetelmät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Niva, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/