University of Oulu

Monimuotoisuus on palapeli, jonka inklusiivisuus rakentaa : työyhteisön jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta organisaatiossa

Saved in:
Author: Koskinen, Anuliisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212714
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Koskinen, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden (diversity and inclusion, D&I) merkitys työpaikoilla on kasvanut maailmanlaajuisesti, mutta sen käytännön toteutus on edelleen haastavaa. Tutkimalla monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta voidaan edistää kaikkien yksilöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua työelämään sekä parantaa organisaation kilpailukykyä. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten organisaation jäsenet kokevat monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden toteutuvan työyhteisössä, onko se heille merkityksellistä, ja miten organisaatio voi edistää D&I tavoitteidensa täyttymistä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan erään kansainvälisen teknologia-alan yrityksen työyhteisön jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia edellä mainituista tekijöistä. Tutkimuksessa käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, joiden yhdistäminen tuo mahdollisuuden laajempaan ja monipuolisempaan analyysiin organisaation jäsenten näkemyksistä ja kokemuksista. Tutkimuksen viitekehyksessä tarkastellaan monimuotoisuuden hyötyjen ja haasteiden lisäksi inklusiivisuuden kehittämistä paitsi yksilön, niin myös tiimien, henkilöstötoimintojen sekä johtamisen näkökulmista. Organisaatiotason ja etätyön vaikutusta inklusiivisuuden kokemukseen sekä inklusiivisen ja monimuotoisen organisaatiokulttuurin merkitystä organisaation jäsenille ei ole aiemmassa kirjallisuudessa tutkittu siinä määrin, kuin monia muita D&I osa-alueita. Selittävinä muuttujina tässä tutkimuksessa on vastaajien pääasiallinen etä-/lähityö, organisaatiotaso sekä subjektiivinen kuuluminen organisaation vähemmistö/enemmistöryhmään. Tulosten perusteella organisaation jäsenet kokevat inklusiivisuutta työssään verrattain paljon ja arvioivat kokemuksiaan inklusiivisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja sen mukanaan tuomista hyödyistä varsin myönteisesti. Organisaation monimuotoisuudella ja inklusiivisuudella on myös tärkeä merkitys organisaation jäsenille. Etätyötä tekevät vastaajat antoivat joissain mittareissa myönteisempiä arvioita kuin lähityötä tekevät vastaajat. Tutkimuksen tulosten ja aiemman kirjallisuuden perusteella tehdään suosituksia monimuotoisen ja inklusiivisen organisaation kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kohdeorganisaation esimerkki tarjoaa vertailukohdan muille organisaatioille ja tätä tutkimusta voidaan lisäksi hyödyntää D&I tavoitteiden asettamiseen sekä erilaisten D&I strategioiden ja mittareiden luomiseen organisaatioissa.

Diversity is a puzzle that inclusion builds : experiences and views of members of the work community on diversity and inclusion in the organization

Abstract

The importance of diversity and inclusion (D&I) in workplaces has grown globally, but its practical implementation is still challenging. By studying diversity and inclusion, we can promote equal opportunities for all individuals to participate in the workforce and enhance an organization’s competitiveness. For this reason, it is important to understand how the members of an organization feel that diversity and inclusion are realized in the work community, whether it is meaningful to them, and how the organization can promote the fulfillment of its D&I goals. This study explores the views and experiences of employees within an international technology company regarding the aforementioned factors. The study uses both quantitative and qualitative methods, the combination of which allows for a broader and more versatile analysis of the views and experiences of the members of the organization. In addition to the benefits and challenges of diversity, the research framework examines the development of inclusion not only from the perspective of the individual, but also from the perspectives of teams, personnel operations, and leadership. The impact of organizational hierarchy and remote work on individuals’ sense of inclusivity, as well as the significance of fostering an inclusive and diverse organizational culture, have not received as much attention in prior literature compared to other areas within the domain of diversity and inclusion. In this study, the explanatory variables are the respondents’ main remote/local work, organizational level and belonging to the minority/majority group of the organization. Based on the results, the members of the organization experience inclusion in their work relatively high and evaluate their experiences of the factors affecting inclusion and the benefits it brings quite positively. D&I also has an important meaning for the members of the organization. Those who mainly work remotely gave more positive ratings in certain variables than respondents working mainly onsite. Based on the findings of this study and previous literature, recommendations are made for developing a diverse and inclusive organizations in the future. The example provided by the target organization serves as a benchmark for other organizations, and in addition, this study can be utilized in setting D&I goals and creating various D&I strategies and metrics in organizations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anuliisa Koskinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/