University of Oulu

Sähköisen terveyspalvelun käyttökokemuksia : terveyskylän digihoitopolkujen asiakaspalautteen analyysi

Saved in:
Author: Markuksela, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212715
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Markuksela, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Isomursu, Minna
Reviewer: Päivärinta, Tero
Isomursu, Minna
Description:

Tiivistelmä

Terveydenhuollon sähköisten palveluiden avulla pyritään tehostamaan terveyspalveluiden tuottavuutta sekä parantamaan kansalaisten terveyttä. Potilailta kerätty palaute on tärkeä osa sähköisten terveyspalveluiden kehittämistä ja palveluiden asiakaslähtöisyyden lisäämistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sähköisessä terveyspalvelussa asioineiden potilaiden käyttökokemukseen vaikuttaneita tekijöitä.

Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena. Tutkimuskontekstina toimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Terveyskylä.fi-palvelun digitaaliset hoitopolut. Aineistona hyödynnettiin digitaalisten hoitopolkujen asiakaspalautekyselyn vastauksia, joista tähän tutkimukseen poimittiin vastaukset aikavälillä 3.1.–30.6.2022.

Tässä tutkimuksessa vastataan tutkimuskysymykseen, mitkä seikat vaikuttavat potilaiden käyttökokemuksiin digitaalisilla hoitopoluilla. Analyysissa keskityttiin asiakaspalautelomakkeen vapaamuotoisiin palautteisiin ja näitä lähestyttiin laadullisin menetelmin. Tutkimusmetodiksi valittiin temaattinen analyysi, jonka avulla aineistosta tunnistettiin tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia ja mielenkiintoisia teemoja ja alateemoja.

Tutkimuksessa tunnistettiin kolme pääteemaa: käyttökokemusta parantavat tekijät, käyttökokemusta heikentävät tekijät sekä odotukset digihoitopolulta. Käyttökokemusta parantavia tekijöitä olivat koettu lisäarvo, käytön sujuvuus sekä hoitokontekstiin soveltuvuus. Käyttökokemusta heikentäviä tekijöitä olivat ei koettua lisäarvoa, turhat kirjautumiset, käytettävyysongelmat sekä odotusten alittuminen. Kolmas tunnistettu teema, odotukset digihoitopolulta, kokosi yhteen potilaiden odotuksiin ja asennoitumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka saattoivat kääntää käyttökokemuksen joko positiiviseksi tai negatiiviseksi. Nämä tekijät olivat polun soveltuvuus kyseiselle potilaalle sekä käyttötarkoituksen sisäistäminen.

Vaikka tämän tapaustutkimuksen tulokset kuvasivat erikoissairaanhoidon piirissä olleiden potilaiden käyttökokemuksia tietystä terveyspalvelusta, voi tuloksia hyödyntää laajemmin sähköisten terveyspalveluiden kehityksessä. Useista sähköisten terveyspalveluiden loppukäyttäjien käyttökokemuksia käsittelevistä tutkimuksista poiketen, tätä tutkimusta ei ollut kohdennettu tietylle potilasryhmälle tai tiettyyn hoitoprosessiin, vaan tutkimuksen kohteena olivat yleisesti PPSHP:llä käytössä olleet Terveyskylän digitaaliset hoitopolut, joita hyödynnettiin useilla eri erikoisaloilla ja eri hoitokokonaisuuksissa. Näin ollen tulokset antavat hyvän poikkileikkaavan kuvan eri potilasryhmien kokemuksista sähköisen terveyspalvelun kautta asioimisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Markuksela, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/