University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymisestä

Saved in:
Author: Kurkela, Jali-Matti1; Leinonen, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212721
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-M. Kurkela; K. Leinonen, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenoja, Hanna
Mänty, Kristiina
Reviewer: Järvenoja, Hanna
Siklander, Signe
Description:

Tiivistelmä

Tunteiden säätelytaidot ovat tärkeä osa jokaisen ihmisen elämää, sillä niitä tarvitaan päivittäisessä arjessa esimerkiksi rakentavassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja erilaisten vaikeiden tilanteiden selvittämisessä. Tunteiden säätely on keskeinen taito myös oppimiselle. Tutkimusalueena tunteiden säätely kiinnostaa yhä enemmän, etenkin varhaiskasvatuksen ja koulun ympäristöissä, koska näissä konteksteissa tunteiden säätelyn merkitys korostuu oppimisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tunteiden kanssasäätelyssä aikuinen tukee lapsen tunteiden säätelyä ja siihen liittyvien strategioiden käyttöä.

Tämä pro gradu -tutkimus on osa TunTuVa-hanketta, jossa varhaiskasvatushenkilöstöä koulutetaan tukemaan lasten tunteiden säätelytaitojen oppimista. Tutkimuksessa selvitetään varhaiskasvatuksen opettajien tärkeinä pitämiä teemoja lasten tunteiden säätelyn kehitykseen liittyen, sekä selvittää koulutuksen vaikutusta opettajien näkemyksiin. Tutkimus on rajattu varhaiskasvatuksen opettajiin ja tutkimusjoukkoja on yhteensä kolme. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen opettajat (n=128) vastasivat avoimia vastauksia sisältävään alkukyselyyn. Toiseen tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta kahden eri tutkimusryhmän — alku- ja loppukyselyyn (n=62) sekä alku- ja viivästettyyn loppukyselyyn (n=35) vastanneiden opettajien kautta.

Lähestymistapamme on kvalitatiivinen eli laadullinen, jota vahvistetaan kvantifioimalla laadullisen analyysin tuloksia. Käytämme tutkimuksessamme valmista TunTuVa-hankkeessa kerättyä kyselyaineistoa. Aineiston sisällönanalyysi on teoriasidonnainen — olemme rakentaneet analyysirungon aiemman teorian ja aineiston sisällön pohjalta. Analyysirungon avulla olemme koodanneet aineiston. Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajat korostavat aikuisen kanssasäätelyn tärkeyttä lapsen tunteiden säätelyn kehittymisessä eniten. Koulutus vaikuttaa vahvistavan tätä ajatusta. Tutkimustuloksemme tukevat ajatusta, että varhaiskasvatuksen opettajien koulutus on merkittävä tapa lisätä tietoa ja taitoja tukea lasten tunteiden säätelytaitojen oppimista.

Early childhood education teachers’ perceptions of the development of children’s emotion regulation skills

Abstract

Emotion regulation skills are an important part of every person’s life, as they are needed in everyday life, for example to resolve various difficult situations. Emotion regulation skills are also regarded a part of learning skills. As a research area, emotion regulation is of increasing interest, especially in early childhood education and school environments, as these are the contexts where these skills are needed, in social interactions and in learning. In the co-regulation of emotions, the adult supports the child’s emotion regulation and the use of related strategies.

The present research is a part of the TunTuVa project, where early childhood education personnel are trained to support children’s emotion regulation development. The research aims to explore the early childhood teacher’s views about the important factors related to children’s development of emotion regulation skills and how these views change along with TunTuVa-training. Our research is limited to early childhood education teachers and there are three research groups in total. Regarding the first question, teachers (n=128) answered the initial open-ended questionnaire. The answer to the second research question was sought through teachers who responded to two different research groups — the initial and final questionnaire (n=62) and the initial and delayed final questionnaire (n=35).

Our approach is qualitative, which is strengthened by quantifying the results of the qualitative analysis. In our research, we use ready-made survey data collected in the TunTuVa project. The content analysis of the data is theory-related — we have used both previous theory and the content of the data to build the analysis frame, by which we coded the data. Based on the results, early childhood education teachers emphasize the importance of adult co-regulation in the development of a child’s emotion regulation the most. Training seemed to reinforce this idea. This study supports the notion that it is important to pay attention to teacher’s education and training to support their knowledge and skills to foster children’s emotion regulation development by co-regulation of emotions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jali-Matti Kurkela; Kalle Leinonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/