University of Oulu

Kultasepän huvila : 1920-luvun asuinrakennuksen uudelleenkäyttösuunnitelma

Saved in:
Author: Tikkanen, Meea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 23.9 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212731
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Tikkanen, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Lakkala, Matti
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö ”Kultasepän huvila — 1920-luvun asuinrakennuksen uudelleenkäyttösuunnitelma” on suunnitelmapainoitteinen työ, jossa esitetään uudelleenkäyttösuunnitelma siirrettävälle vanhalle hirsirakenteiselle asuinrakennukselle. Suunnitelman tärkein tavoite on löytää uusi käyttötarkoitus vanhalle arvokkaalle rakennukselle, minkä kautta sen uudet käyttäjät ovat valmiita huolehtimaan rakennuksesta. Pelkkä siirtäminen ei pelasta rakennusta, vaan rakennuksen aktiivinen käyttö edesauttaa rakennuksen säilymistä jatkossakin.

Työ koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään kohderakennuksen sekä rakennuksen alkuperäisen tontin historiaa ja eri vaiheita vuosien aikana. Sen lisäksi arvotetaan kohderakennus ja perustellaan siirtämisen ja säilyttämisen tarve. Toisessa osassa esitetään uudelleenkäyttösuunnitelma siirrettävälle rakennukselle uudella tontilla ja ympäristössä. Työn ensimmäisessä osassa käytetään lähteinä valmiita aineistoja kohderakennuksen historian selvittämisessä ja arvottamisen tukena. Työn toisessa osassa hyödynnetään 3D-mallinnusta uudelleenkäyttösuunnitelman havainnollistamiseksi.

Kohderakennus on Oulun Hollihaassa sijaitseva lähes satavuotias asuinrakennus, jonka ulkoarkkitehtuuri edustaa ajalleen hyvin tyypillistä 1920-luvun klassismia. Rakennuksen tontilla on hyväksytty asemakaavamuutos, joka mahdollistaa tontille asuinkerrostalon rakentamisen. Ehtona rakentamiselle on, että kohderakennus siirretään.

Merkittävän kohderakennuksesta tekee se, että se on säilynyt poikkeuksellisen hyvin, ja se edustaa harvinaista osaa oululaisesta rakennuskannasta. Kohderakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas, ja sen säilyttämiselle on perusteensa. Asemakaavamuutoksen jälkeen siirtäminen on yksi tavoista säilyttää kohderakennus. Toimenpiteenä siirtäminen on kuitenkin vaativa, joten tärkeäksi tekijäksi muodostuu huolellisesti laadittu uudelleenkäyttösuunnitelma.

Uudelleenkäyttösuunnitelma on diplomityön suunnitelmapainoitteinen osio. Suunnitelmassa esitellään siirretty kohderakennus sen uudella tontilla. Vuokrattavana tapahtumatilana toimivan kohderakennuksen ulkoarkkitehtuuri säilytetään ennallaan, mutta sisätiloihin tehdään muutoksia niin, että tilat soveltuvat erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Uudelle tontille suunnitellaan lisäksi piharakennus, joka lisää vuokratoiminnan monipuolisuutta, ja auttaa yhdessä päärakennuksen kanssa luomaan uudelle alueelle tyypillisen pihapiirin. Pihapiiriin on suunniteltu lisäksi muita uutta käyttöä tukevia toimintoja.

Goldsmith’s villa : reuse plan of a 1920s residential building

Abstract

The master’s thesis ‘Goldsmith’s villa — reuse plan of a 1920s residential building’ is a plan-oriented study that presents a reuse plan for a relocated, old timberframed residential building. The primary objective of the plan is to discover a new purpose for this valuable historical structure, encouraging its new occupants to care for and maintain the building. Mere relocation alone does not guarantee its preservation; instead, active utilization of the building plays a crucial role in safeguarding it for the future. The thesis comprises two parts. The first part delves into the history and different stages of the building and its original plot throughout the years. Moreover, it evaluates the building and justifies the need for relocation and preservation. The second part outlines a reuse plan for the relocated building, situated on a new plot in a different environment. Existing materials serve as sources in the first part to investigate the building’s history and support the evaluation, while the second part employs 3D modelling to illustrate the reuse plan. The building itself is a nearly century-old residential structure located in Hollihaka, Oulu. Its exterior architecture epitomizes the typical classicism of the 1920s. An approved change to the city plan allows for the construction of a residential apartment building on the original plot. The condition for this new construction is the relocation of the existing timberframed residential building. The building’s significance lies in its exceptional preservation and its representation of a rare component of Oulu’s housing stock. It possesses cultural and historical value, justifying the need for its preservation. Following the change to the city plan, relocation becomes an option to conserve the building. However, relocation is a demanding undertaking, emphasizing the importance of a meticulously prepared reuse plan. The reuse plan constitutes the plan-oriented section of the master’s thesis. It showcases the relocated building on its new plot. The building will be transformed into a rentable event space, and while the exterior architecture remains intact, alterations are made to the interior to suit various events. Additionally, a separate structure is planned for the new plot, augmenting the versatility of the rental operation, and assisting in the creation of a typical courtyard in conjunction with the main building. Further supporting functions for the courtyard are also planned to accommodate various uses.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meea Tikkanen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.