University of Oulu

Biokaasualan ympäristövaikutukset ja niiden hallinta

Saved in:
Author: Sulku, Venni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306222744
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Sulku, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylä-Mella, Jenni
Description:

Tiivistelmä

Biokaasu omaa suurta potentiaalia korvaamaan uusiutumattomia polttoaineita sekä energiatuotannossa että myös liikenteessä lukuisien ympäristöetujensa vuoksi. Biokaasuala pitää kuitenkin sisällään myös riskejä sekä ympäristön, että myös ihmisten terveydelle. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on keskittyä biokaasualan haitallisiin ympäristövaikutuksiin sekä löytää keinoja niiden ehkäisemiselle. Tarkastelussa on biokaasun koko elinkaari aina syöteaineiden lähteistä niiden esikäsittelyyn, itse tuotantoprosessiin sekä lopullisten tuotteiden käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin. Työssä käydään läpi yleiskattavasti lainsäädännön roolia ympäristövaikutusten säätelyssä, yleisimpiä biokaasuprosesseja, sekä prosesseille tyypillisiä syötteitä ja niiden vaikutuksia lopullisten tuotteiden koostumuksiin ja niissä piileviin riskeihin.

Työn pohjalta tehtyjen johtopäätöksien perusteella voidaan sanoa, että biokaasualan ympäristövaikutusten ja niiden hallintamenetelmien arviointia tehdessä elinkaariajattelu on merkittävässä roolissa. Sen lisäksi, että syötteissä esiintyvät epäpuhtaudet ja riskitekijät vaikeuttavat itse tuotantoprosessia, ovat ne läsnä myös lopullisissa tuotteissa. Syötejakeiden ominaisuuksien sekä niissä läsnä olevien riskien tunnistaminen on elintärkeää, jotta ne voidaan esikäsitellä vaadittavia menetelmiä käyttäen sekä prosessit voidaan suunnitella syötejakeiden mukaan oikeaoppisesti. Myös lainsäädännön rooli on suuressa osassa haitallisen ympäristökuormituksen minimoimiseksi ja biokaasualan positiivisten vaikutusten tehostamiseksi.

Environmental impacts of the biogas sector and their management

Abstract

Biogas serves great potential in replacing non-renewable fuels in both energy production and transportation due to its numerous environmental advantages. However, the biogas industry also possesses risks to both the environment and the human health. The purpose of this bachelor’s thesis is to focus on the harmful environmental impacts of the biogas industry and find ways to prevent them. The analysis covers the entire life cycle of biogas, from the sources of the feedstocks to their preprocessing, the production process, and the utilization, treatment, and storage of the final products. This thesis provides a comprehensive overview on the role of legislation in regulating environmental impacts, the most common biogas processes, as well as the typical feedstocks used in these processes and their effects on the composition of the final products and their associated risks.

Based on the conclusions drawn from this work, it can be stated that life cycle thinking plays a significant role in assessing the environmental impacts of the biogas industry and its management methods. In addition to making the production process more challenging, impurities and risk factors present in the feedstocks also exist in the final products. Recognizing the characteristics of the feedstocks and the risks associated with them is crucial in order to preprocess them using the necessary methods and design the processes appropriately according to the feedstocks. The role of legislation is also essential in minimizing the harmful environmental strain and maximizing the positive effects of the biogas industry.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venni Sulku, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/