University of Oulu

Kiusaaminen ja sen mahdolliset vaikutukset yksilöön

Saved in:
Author: Asikainen, Hilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306222750
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Asikainen, 2023
Publish Date: 2023-06-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on kiusaaminen ja sen mahdolliset vaikutukset yksilöön. Tutkielman tavoitteena on tuoda näkyville, mitä kiusaaminen on ja miten se voi vaikuttaa lapsen ja nuoren käsityksiin itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Haluan tuoda näkyväksi, miten vakavasta ja vaikuttavasta ilmiöstä on kyse, jotta muun muassa kasvatusalan ammattilaiset osaavat suhtautua siihen oikeanlaisella vakavuudella. Tutkielma rakentuu yhden tutkimuskysymyksen ympärille: ”Miten kiusaaminen voi vaikuttaa yksilöön?”. Tutkielman aihetta voidaan pitää ajankohtaisena, koska kiusaaminen on yhteiskunnallinen ilmiö ja sitä tapahtuu jatkuvasti. Tutkielmassa käsitellään kiusaamista koulukontekstissa erityisesti yksilön näkökulmasta ja tuodaan esiin sen monet vaikutukset.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, tarkemmin narratiivisena yleiskatsauksena, jonka aineisto koostuu kotimaisesta ja ulkomaisesta vertaisarvioidusta tutkimuskirjallisuudesta liittyen kiusaamiseen. Tutustun tutkielman aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja kokoan oleellisimmat asiat osaksi tutkimustani. Aiheen käsittely on rajattu koskemaan kiusaamisen keinoja ja ilmenemismuotoja sekä sen vaikutuksia yksilöön ja yksilön hyvinvointiin.

Tämä tutkimus on osoittanut sen, että kiusaamisen vaikutukset ovat laajoja ja ne voivat ulottua pitkälle aikuisuuteen saakka. Kiusaaminen jättää jälkensä, mutta kaikki yksilöt reagoivat siihen eri tavoin. Tulosten mukaan kiusaaminen voi aiheuttaa uhrille trauman sekä monia psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten masennusta, heikkoa itsetuntoa, häpeää, yksinäisyyttä ja muutoksia minäkuvaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilla Asikainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.