University of Oulu

Suomen ja Ruotsin eurokoodien soveltamisohjeiden vertailu sillan mitoituksessa

Saved in:
Author: Tikkanen, Jasper1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306262753
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tikkanen, 2023
Publish Date: 2023-06-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Niemi, Antti
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä vertaillaan Suomen ja Ruotsin eurokoodien soveltamisohjeita kuormien yhdistely- ja suurennuskertoimien osalta sekä tutkitaan, onko materiaalien osavarmuusluvuissa eroavaisuuksia. Työssä paneudutaan lisäksi kevyen liikenteen siltoihin vaikuttaviin kuormiin ja tutkitaan, onko maiden soveltamisohjeiden välillä eroja niiden laskentatavoissa.

Suomen ja Ruotsin ollessa hyvin samanlaisia valtioita ilmastoltaan, on mielenkiintoista selvittää maiden tapoja eurokoodien soveltamiseen siltojen suunnittelussa. Lisäksi on mielenkiintoista selvittää, vaikuttavatko Ruotsin hieman vuoristoisemmat maastot tai eteläisempi sijainti soveltamisohjeissa esitettyihin kertoimiin tai laskentatapoihin.

Tutkimusmenetelminä toimivat kirjallisuuskatsaus ja vertailu. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi soveltamisohjeiden mukaisia kertoimia sekä laskentamenetelmiä. Vertailussa käsitellään maiden välisiä eroja ja samankaltaisuuksia edellä mainittujen asioiden osalta ja pohditaan, mistä ne voivat johtua.

Vertailussa käy ilmi, että soveltamisohjeiden välillä esiintyy eniten eroavaisuuksia kuormien suurennuskertoimien osalta. Näiden osalta Ruotsissa on käytössä turvallisuusluokat, jotka määräytyvät sillan sortuessa aiheutuvien seuraamusten perusteella. Suomessa noudatetaan eurokoodin mukaisia seuraamusluokkia.

Lopuksi lasketaan I-profiiliselle teräspalkille taivutusmomentin käyttöasteet, jolla havainnollistetaan soveltamisohjeiden välisiä eroja ja samankaltaisuuksia. Laskentaesimerkissä käy ilmi, että normaalissa seuraamus- ja turvallisuusluokassa eroa ei synny juuri lainkaan. Korkeimmissa luokissa laskettuna eroa alkaa syntyä.

Näitä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä tai yhteisissä projekteissa. On myös hyvä kartoittaa sitä, miten Suomen soveltamisohjeet toimivat suunnittelussa suhteessa muiden maiden ohjeisiin.

Jatkotutkimuskohteena voisi olla soveltamisohjeiden vertailu muidenkin, kuin pelkästään kevyen liikenteen siltojen näkökulmasta. Esimerkiksi aihetta voisi laajentaa talonrakennuksen puolelle. Lisäksi soveltamisohjeita voisi vertailla muidenkin pohjoismaiden kanssa, jotta asiaan saataisiin lisänäkökulmaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasper Tikkanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/