University of Oulu

Ikaalisten Vanhan Kauppalan asemakaava

Saved in:
Author: Maaninka, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 94.1 MB)
Pages: 14
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306272758
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Maaninka, 2023
Publish Date: 2023-06-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Yhteisprojekti on yhdyskuntasuunnittelun, nykyarkkitehtuurin ja rakennusopin kurssikokonaisuus, joka muodostuu asemakaavasuunnittelun, asuntosuunnittelun, kerrostalosuunnittelun ja LVISA-tekniikan kursseista. Kandidaatintyökseni valitun asemakaavakurssin harjoitustyön lisäksi esittelen kandidaatin työssäni myös asuntosuunnittelun kurssin harjoitustyön.

Asemakaavakurssin suunnittelutehtävänä oli suunnitella Ikaalisten Vanhan kauppalan ja Toivolansaaren alueelle RKY-alueelle sopivia moderneja tai ympäristöstä vaikutteita ottavia puurakenteisia kytkettyjä pientaloja tai matalaa mutta toteutumiskelpoista puukerrostalorakentamista. Tavoitteena oli Vanhan kauppalan asumisen, matkailun ja pien- ja uusyrittämisen edellytysten ja alueen vetovoiman vahvistaminen. Kurssilla laadittiin tarpeelliset maisema-analyysit, liikenneratkaisut ja määriteltiin korttelien, katu- ja viheralueiden rajat ja korttelien käyttötarkoitukset. Näiden analyysien pohjalta laadittiin kaupunkitilan viitesuunnitelma alueleikkauksineen ja perspektiivikuvineen. Kurssilla laadittiin myös alueelle uusi asemakaavakartta sekä kaavaselostus. Suunnitteluni keskiössä oli etsiä ratkaisu Ikaalisten Vanhan kauppalan uudelleen elävöittämiseen, RKY-alueen ja arvokkaiden viheralueiden turvaamiseen sekä tutkia katutilaan kytketyn, perinteisen puutalorakentamisen suhdetta alueen uudempaan rakentamiseen. Asemakaavamuutoksen tavoitteena oli alueen elinvoimaisuuden ja uuden, monipuolisen asuntokannan lisääminen alueelle. Sovittamalla täydennysrakentaminen Vanhan kauppalan rakentamisen tapaan, alueen alkuperäinen historiallinen miljöö ja korttelirakenne säilyy. Monipuolinen asuntotarjonta lisää vetovoimaisuutta ja tukee monipuolista ikäjakaumaa alueella. Asukasmäärän kasvu ja kaupunkirakenne lisää sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä. Asemakaavamuutoksessa Toivolansaareen muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue sekä lähivirkistysalue, joka oli selvä jatkumo alueelle, jossa ennestään on ikaalislaisille tärkeitä lähivirkistys- ja kuntoilualueita ja leirintäalue. Asemakaavamuutoksessa suojataan alueella sijaitseva kiinteä muinaisjäännös asumiselta merkinnällä, joka edellyttää maiseman säilytettävän luonnontilaisena sallien vain maisemakuvaa haittaamattomat toimenpiteet ja vähäiset virkistystä palvelevat rakennelmat.

Asuntosuunnittelun- ja kerrostalosuunnittelukurssin harjoitustyöksi muodostuvan kerrostalon asuinkerrostalokorttelialue sijoittuu Vanhassa kauppalassa kortteliin 14, joka sijaitsee Itsenäisyydenkadun itä- ja Keturinkadun pohjoispuolisella alueella rajautuen pohjoisessa Turkinpuistoon. Vanhan kauppalan historiallisen miljöön säilymiseksi uudisrakennusten kaupunkikuvaan sopeutumiseen tuli kiinnittää erityistä huomiota ja rakennusten oli oltava sopusoinnussa ympäristön historiallisesti arvokkaiden ja kaupunkikuvan kannalta tärkeiden rakennusten kanssa. Kerrostalot sopivat ympäröivään kaupunkimaisemaan, muun muassa maltillisen korkeuden vuoksi, joka ei tule ympäröivää Turkinpuiston puustoa korkeammalle. Suunnittelualueen keskelle, asuinkerrostalokorttelin länsipuolelle muodostuu suunnitelmassa viihtyisä aukio, Pelimanniaukio, jota ympäröivien rakennusten maantasokerrokseen sijoittuu liiketilaa. Tällä viihtyisällä aukiolla erilaiset toiminnot yhdistyvät ja sillä on hyvät lähtökohdat tulla kohtaamispaikaksi alueen uusille yrityksille, niiden asiakkaille sekä alueen asukkaille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Maaninka, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/