University of Oulu

Lukiolaisten vieraslajintuntemus ja -osaaminen ylioppilaskirjoituksissa

Saved in:
Author: Mönttinen, Janina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306282769
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mönttinen, 2023
Publish Date: 2023-06-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pellikka, Anne
Rytkönen, Seppo
Reviewer: Pellikka, Anne
Ruotsalainen, Anna
Description:

Tiivistelmä

Vieraslajien leviäminen on kiihtynyt ihmisten lisääntyneen liikkumisen, kansainvälisen kaupankäynnin ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Ihminen siirtää vieraslajeja uusiin elinympäristöihin niin tahattomasti kuin myös tarkoituksellisesti. Haitalliset vieraslajit muodostava suuren uhkatekijän luonnon monimuotoisuudelle, taloudelle ja ihmisen sekä muiden eliölajien terveydelle. Selvitin pro gradu -tutkielmassani millainen on lukiolaisten vieraslajintuntemus ja -osaaminen ylioppilaskirjoitusten aihetta koskevaa tehtävää ja siihen annettuja vastauksia aineistona käyttäen. Pohjana toimi vuoden 2018 syksyn ylioppilastehtävä 9, joka käsitteli haitallisia vieraslajeja. Tutkielmassani ohjaavina tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat kysymykset: 1. Millainen on lukiolaisten haitallisten vieraslajientuntemus ja -osaaminen biologian syksyn 2018 ylioppilaskirjoitusten perusteella? 2. Miten sukupuoli, maantieteellinen sijainti sekä kokelaan tehtävän pistemäärä ja ylioppilaskirjoitusten kokonaisarvosana vaikuttavat kokelaan ylioppilaskirjoituksissa valitsemiin vieraslajeihin? 3. Miten eri tavoin menestyneiden kokelaitten vastaukset eroavat toisistaan?

Tutkimus toteutettiin mixed methods research-lähestymistavan avulla. Lukiolaisten vieraslajintuntemusta ja -osaamista tutkittiin vieraslajeja koskevan tehtävä pisteiden ja ylioppilaskirjoitusten kokonaisarvosanan perusteella sekä laadullista sisällönanalyysiä että määrällistä tilastollista analysointia apuna käyttäen. Taustamuuttujien (sukupuoli, maantieteellisen sijainti ja pistemäärän sekä arvosana) yhteyttä lajivalintaan selvitettiin määrällisen analyysin keinoin R-ohjelmalla Non-metric Multidimensional Scaling (NMDS) menetelmän avulla.

Tutkielmani tulokset osoittivat, että osalla kokelaista oli puutetta niin terminologian kuin vieraslajintunnistuksen hallinnassa. Tämä oli yhteydessä heikompaan menestykseen koko tehtävässä ja ylioppilaskirjoitusten kokonaisarvosanassa. Tulokset tukivat aikaisempia korkeakouluopiskelijoilla tehtyjen tutkimusten tuloksia vieraslajintuntemuksesta ja -osaamisesta. Monet sekoittivat käsitteet vieraslaji ja tulokaslaji keskenään eikä haitallista vieraslajia osattu määritellä puutteettomasti vastauksissa. Tutkimuksessani havaittiin myös taustamuuttujista maantieteellisellä sijainnilla ja tehtävän 9.2 pisteytyksellä olevan yhteys lajivalintaan. Vastaavasti kokelaan sukupuolella, ylioppilaskirjoitusten arvosanalla ja tehtävän 9.1 pistemäärällä ei näyttänyt olevan yhteyttä lajivalintaan. Aikaisempien tutkimusten valossa voidaan todeta vieraslajituntemuksen ja -osaamisen olevan tärkeä taito ja tukevan muun muassa oppilaan positiivista asennoitumista vieraslajien torjuntaa ja hallintaa sekä luonnonsuojelua kohtaan. Vieraslajien torjumiseksi tarvitaankin jokaisen osallisuutta. Aikainen vieraslajien tunnistaminen ja torjunta on hyvin tärkeää. Vieraslajiopetuksen ja lajintunnistuksen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan kuin myös opetuksen sisältöön onkin hyvin tärkeää kaikilla opetuksen vuosiasteilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janina Mönttinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/