University of Oulu

Oulujoen metsäpeuravaadinten (Rangifer tarandus fennicus) vuodenaikaisvaelluksiin vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Lönni, Siina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307172867
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lönni, 2023
Publish Date: 2023-07-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rytkönen, Seppo
Reviewer: Koivula, Kari
Pakanen, Veli-Matti
Description:

Tiivistelmä

Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) on Suomessa ja Venäjällä tavattava hirvieläin, joka vaeltaa keväällä vasonta-alueilleen pohjoiseen ja syksyllä etelään talvilaidunalueilleen. Harvinaisuutensa vuoksi siitä tiedetään suhteellisen vähän ja tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää metsäpeuran vuodenaikaisvaelluksiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: i) Miten kevät- ja syysvaellukset ajoittuvat, ja onko vaellusajoissa yksilöiden ja/tai vuosien välistä muuntelua? ii) Laukaiseeko vaellusten ajoittumisen jokin sisäinen ja/tai ulkoinen tekijä, kuten vaellusmatkan pituus tai sään ja lumitilanteen muutos? iii) Lisäksi työssä pohditaan ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia vaelluskäyttäytymiseen.

Työssä analysoidaan Luonnonvarakeskuksen keräämää GPS-aineistoa Oulujoen metsäpeuravaatimista, joita on pannoitettu vuosina 2014–2021. Analysoinnissa käytettiin apuna myös Ilmatieteen laitoksen sään vuorokausihavaintoja. Varsinaiset analyysit toteutettiin R-ohjelmistolla hyödyntäen varianssianalyysia, Bartlettin testiä, lineaarisia sekamalleja ja AIC-arvoja. Tulosten perusteella vaadinten ajoituksen välillä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä ja eri vuosina kevät- ja syysvaellusten ajoittuminen vaihteli selvästi. Tämä johti päätelmään, että jokin ulkoinen tekijä vaikuttaa vaellusten ajoittumiseen. Lineaaristen sekamallien ja AIC-arvojen perusteella lumitilanteen muutos vaikutti merkitsevästi sekä kevään että syksyn vaelluksiin. Lämpötilan vaikutus ei ollut merkitsevä, mutta sen sisällyttäminen malliin paransi AIC-arvoja sekä keväällä että syksyllä.

Metsäpeurat käyttävät talvisin samoja polkuja, jolloin energiatalouden kannalta lumitilanteen muutos vaikuttaa perustellulta. Aikaisemman karibututkimuksen perusteella myös talvea indikoivat tekijät aikaistavat syysvaellusta. Lämpötilan merkityksen ymmärtäminen vaatisi jatkotutkimuksia isommalla aineistolla, sillä sen vaikutus oli sekä keväällä, että syksyllä odotusten vastainen. Toisaalta lämpötila korreloi lumentulo- ja lähtöpäivien kanssa, mikä häiritsi sen vaikutuksen tulkintaa varsinkin syysvaelluksen osalta. Metsäpeuran harvinaisuuden huomioon ottaen tutkimusta olisi ehdottomasti lisättävä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vaelluskäyttäytymiselle arvioitava tarkemmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Siina Lönni, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.