University of Oulu

Liikunta ja oppiminen : oppiaineisiin integroidun liikunnan vaikutus oppimiseen

Saved in:
Author: Stång, Akseli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307192879
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Stång, 2023
Publish Date: 2023-07-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan oppiaineisiin integroidun liikunnan vaikutuksia oppimiseen suomalaisessa perusopetuksessa. Vaikka suomalainen perusopetus toimii tutkielmassa viitekehyksenä, on kansainväliset tutkimukset tärkeässä osassa vastatessa tutkielman tutkimuskysymyksiin.

Määritellessä oppiaineisiin integroitua opetusta on tutkielmassa hyödynnetty liikuntakasvatuksen historiaa. Oppiaineisiin integroidun liikunnan ollessa käsitteenä häilyvä rajainen ja sekoitettavissa oppituntien aikaiseen liikuntaan, sekä toiminnalliseen opetukseen, on tutkielmassa pyritty määrittelemään käsite, jotta tutkielman tarkoituksenmukaisuus säilyy. Oppiaineisiin integroidun liikunnan erottaminen muista rinnastettavista käsitteistä kokonaan on kuitenkin tutkielman tutkimuskysymysten näkökulmasta haitallista.

Yleisesti liikunnan ajatellaan tukevan oppimista, mutta tavat, joilla liikunnan positiivinen vaikutus oppimiselle tapahtuu, unohtuu. Tutkielmassa tarkastellaan teoreettista pohjaa ja oppimiskäsityksiä, joiden mukaan liikunnalla voidaan katsoa olevan merkitystä oppimisessa. Tarkastelussa otetaan myös huomioon nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma ja siinä ilmenevät oppimiskäsitykset, jotta tutkielman viitekehys säilyy.

Oppimiskäsitysten tarkastelusta siirrytään tarkastelemaan kansainvälisiä tutkimuksia, joiden pohjalta liikunnan merkitystä oppimiseen ja opettamiseen voidaan tarkastella. Liikunnan integroinnista opetukseen puhutaan jatkuvasti, mutta liikuntamuodot ja opettajien resurssit toteuttaa näitä oppitunteja jäävät useasti pimentoon. Kansainvälisten tutkimusten avulla tutkielmassa pyritään selvittämään liikuntamuodot, jotka edistävät oppimista. Opettajille kohdistetuilla tutkimuksilla pyritään pitämään oppiminen kiinni koulumaailman rajoissa ja opettajien resursseissa. Näiden kansainvälisten tutkimuksien tuloksia pyritään katsomaan suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman linssin läpi, vertaillen tuloksia opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Akseli Stång, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/