University of Oulu

Monipaikkaisten asukkaiden paikkasuhteet kunnan kehittämisessä : esimerkkitapauksena saaristokunta Hailuoto

Saved in:
Author: Kettunen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.9 MB)
Pages: 117
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307202883
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kettunen, 2023
Publish Date: 2023-07-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Zimmerbauer, Kaj
Reviewer: Prokkola, Eeva-Kaisa
Zimmerbauer, Kaj
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on monipaikkaisuus ja monipaikkaisten asukkaiden paikkasuhteet osana kunnan kehittämistä. Tutkimus sijoittuu Hailuodon kuntaan ja sen tarkoituksena on selvittää, millaisia paikkasuhteita kunnan monipaikkaisilla asukkailla on, sekä kuinka nämä vaikuttavat heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa kunnassa esimerkiksi palveluiden suhteen. Koska tutkimuskohteena on saaristokunta, huomioidaan tutkimuksessa saaristolaisuudesta johtuvat erityispiirteet. Hailuodon tapauksessa erityistä ja ajankohtaista on sinne suunniteltu kiinteä yhteys, joka toteutuessaan tulee vaikuttamaan merkittävästi saavutettavuuteen. Lisäksi tarkastelen, millaisia haasteita monipaikkaisuuteen liittyy ja miten näitä olisi mahdollista ratkaista.

Tutkimuksen keskeisenä aineistona toimii tutkimuskysely, johon vastasi 112 Hailuodon monipaikkaista asukasta. Analysoin kyselyä sekä laadullisten että määrällisten menetelmien avulla: avoimia kysymyksiä teemoittelen ja suljettuja kysymyksiä analysoin ristiintaulukoinnin ja χ²-testin avulla.

Keskeisten tutkimustulosten perusteella Hailuodon monipaikkaisten joukossa on enemmän maaseutu- kuin kaupunki-identiteetin omaavia, kun taas Hailuotoon kuuluvansa tuntevia ja niitä, jotka tuntevat kuuluvansa vakituiseen asuinkuntaansa, on yhtä paljon. Kaksoisidentiteetti on yleisempi jälkimmäisessä vertailuparissa. Tulosten perusteella Hailuotoon kuulumisen tunne vaikuttaa muun muassa haluun muuttaa Hailuotoon pysyvästi. Palveluiden käyttöön ja palvelutyytyväisyyteen kuulumisen tunne ei kuitenkaan juurikaan vaikuta, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Koetuista haasteista selkeästi eniten esiin nousee heikko saavutettavuus, joka aiheutuu kiinteän yhteyden puuttumisesta ja heikoista kulkuyhteyksistä. Myös osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet nähdään heikkoina. Kiinteällä yhteydellä ja sitä kautta paranevalla saavutettavuudella nähdään olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia, mutta selkeästi suurin osa näkee vaikutukset positiivisina. Kiinteä yhteys myös tulee lisäämään Hailuodossa käyntien määriä ja kestoja.

Saavutettavuus on teema, joka nousee esiin useimmissa asiayhteyksissä. Mahdollinen, tuleva kiinteä yhteys ei kuitenkaan yksistään korjaa kaikkia ongelmia, vaan kunnan tulee panostaa muun muassa infrastruktuurin kehittämiseen, etätyömahdollisuuksien parantamiseen, yhteisöllisyyden lisäämiseen, kommunikaation parantamiseen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Kettunen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/