University of Oulu

Usean toimijan hallinnoiman keskustakorttelin kaavakehityshanke

Saved in:
Author: Uusimaa, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307272898
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Uusimaa, 2023
Publish Date: 2023-08-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Description:

Tiivistelmä

Kaupunkien keskustoja kehitetään ympäristössä, jossa eri toimijoita on useita ja sidosryhmien tunnistaminen sekä hallinta on tärkeää rakennusprojektien onnistumiseksi niin taloudellisesti kuin kaupunkiympäristönkin kannalta. Suuren keskustakorttelin kaavoitushankkeessa voi sen elinkaaren aikana olla eri sidosryhmiä jopa kymmeniä: asukkaita, kaupunkilaisia, virkamiehiä, poliitikoita, omistajia, rakentajia, suunnittelijoita. Tunnistamalla nämä sidosryhmät ja heidän tavoitteensa jo aikaisessa vaiheessa sekä ymmärtämällä heidän tarpeensa voidaan kaavoitushankkeet saada valmiiksi lyhyemmässä ajassa ja kaikkia tyydyttävällä tavalla.

Työn tavoitteena oli tarkastella jo rakennetun keskustakorttelin kaavakehityshankkeen sidosryhmämaisemaa ja tunnistaa kriittiset tekijät korttelikehityksen yhteistoiminnallisessa kehittämisessä. Lisäksi työn tavoitteena oli ymmärtää millainen on sidosryhmämaisema erityisesti usean toimijan keskustakorttelihankkeessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työssä suoritettiin teoreettisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi tapaustutkimus esimerkkikortteliin sekä haastattelututkimus.

Vaikka usean toimijan hallinnoiman kaavakehityshankkeen teoria korostaa laaja-alaista osallistumista, käytännössä suurin osa sidosryhmistä on vähäisessä roolissa. Hankkeen ohjauksessa korostuvat kiinteistönomistajat, konsultit ja rakennusliikkeet. Ulkoiset sidosryhmät ovat vähemmän merkittäviä, osittain hankkeen aikaisen vaiheen ja kaavoitusprosessin luonteen vuoksi. Sisäisten sidosryhmien yhtenäinen näkemys ja hyötyjen jakaminen ovat olleet haasteita. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää Suomessa suurempien kaupunkien kaavoitushankkeisiin.

A master plan development project for a central block managed by several actors

Abstract

City centers are developed in an environment where there are many different actors, and the identification and management of stakeholders is important for the success of construction projects, both financially and in terms of the urban environment. A zoning project for a large city center block can have up to dozens of different stakeholders during its life cycle: residents, townspeople, officials, politicians, owners, builders, designers. By identifying these stakeholders and their goals at an early stage and by understanding their needs, planning projects can be completed in a shorter time and in a way that satisfies everyone.

The goal of the work was to examine the stakeholder landscape of the plan development project of the already built central block and to identify the critical factors in the cooperative development of block development. In addition, the goal of the work was to understand what the stakeholder landscape is like, especially in a multi-actor city center block project. In order to achieve this goal, in addition to a theoretical literature review, a case study of an example block, and an interview study were carried out.

Although the theory of a plan development project managed by several actors emphasizes wide-ranging participation, in practice most of the stakeholders play a minor role. Property owners, consultants and construction companies are emphasized in project management. External stakeholders are less significant, partly due to the early stage of the project and the nature of the planning process. The unified vision of internal stakeholders and the sharing of benefits have been challenges. The results of the study can be used for planning projects in larger cities in Finland.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Uusimaa, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/