University of Oulu

Datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen liiketoimintaekosysteemissä

Saved in:
Author: Heikkinen, Silja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307272901
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Heikkinen, 2023
Publish Date: 2023-08-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lakkala, Samuel
Tervonen, Pekka
Reviewer: Lakkala, Samuel
Tervonen, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Kiristyneet vaatimukset energiatehokkuuteen ja ilmastotavoitteisiin liittyen ovat luoneet yrityksille ja yhteiskunnalle paineen kehittää toimintaansa kestävämmäksi. Datakeskukset käyttävät jopa 1,5 % maailman kokonaissähkönkulutuksesta ja datakeskuksien määrä on kovassa nousussa tiedon ja datan määrän kasvun ja internetin käytön lisääntymisen myötä. Tarvitaan siis uusia kestävän kehityksen keinoja vastaamaan näihin haasteisiin. Datakeskukset tuottavat merkittävän määrän lämpöä, jota ei osassa datakeskuksia hyödynnetä. Suuri potentiaali jää siis vielä hyödyntämättä.

Tässä työssä tutkitaan mihin hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää ja mitkä ovat liiketoimintaekosysteemin hyödyt ja haasteet. Tutkimus perustuu kirjallisuuskatsaukseen, asiantuntijoiden ja case-ekosysteemin sidosryhmien haastatteluihin sekä kyselytutkimukseen. Tutkimuksen pohjalta mallinnetaan datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämiseen perustuvan liiketoimintaekosysteemin konsepti jo olemassa olevan datakeskuksen näkökulmasta. Konseptissa esitetään, mitä pitää ottaa huomioon ekosysteemin rakentamisessa. Lisäksi asiantuntijahaastattelujen ja kyselytutkimuksen pohjalta kartoitetaan hukkalämmön hyödyntämisen potentiaalia Suomessa.

Tämän työn tuloksia voidaan käyttää apuna kehittäessä datakeskuksen ympärille rakennettavaa liiketoimintaekosysteemiä. Koska konsepti on luotu jo olemassa olevan datakeskuksen näkökulmasta, ei sitä voida kuitenkaan suoraa hyödyntää uusiin datakeskushankkeisiin. Ekosysteemin rakentamiseen vaikuttaa paljon hankkeeseen kuuluvan datakeskuksen koko, hukkalämmön käyttökohde ja ekosysteemin sijainti.

Utilizing data centre’s waste heat in a business ecosystem

Abstract

Tightened requirements related to energy efficiency and climate targets have created pressure for businesses and society to develop more sustainable practices. Data centres account for up to 1.5% of the world’s total electricity consumption, and their number is rapidly increasing due to the growth of data and internet usage. New sustainable development strategies are needed to address these challenges. Data centres generate a significant amount of waste heat, which is not used in most data centres. Therefore, a great potential remains untapped.

This study investigates how waste heat could be utilized and examines the benefits and challenges of a business ecosystem. The research is based on a literature review, interviews with experts and stakeholders in a case ecosystem, and a survey. Based on the research findings, a business ecosystem concept is modelled for utilizing waste heat from an existing data centre’s perspective. The concept shows what needs to be considered when creating an ecosystem. In addition, based on expert interviews and a survey, the potential of waste heat utilization in Finland is mapped.

The results of this study can be used as a guide in developing a business ecosystem around a data centre. However, since the concept is developed from the perspective of an existing data centre, it cannot be directly applied to new data centre projects. The construction of the ecosystem is heavily influenced by factors such as the size of the data centre, the user of the waste heat, and the location of the ecosystem.

see all

Subjects:
Copyright information: © Silja Heikkinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/