University of Oulu

Transportation-related Scope 3 emissions reporting and reduction in supply chains : the effects of upcoming regulation

Saved in:
Author: Kojo, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307272903
Language: English
Published: Oulu : L. Kojo, 2023
Publish Date: 2023-08-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Majava, Jukka
Reviewer: Majava, Jukka
Description:

Abstract

The aim of this thesis is to understand the current state of transportation-related Scope 3 emissions reporting and reduction in supply chains and to provide a holistic understanding of the factors influencing the transition to supply chain decarbonization. The motivation for this research stems from the upcoming regulation on Scope 3 emissions that will have extensive effects on emissions reporting and reduction required from companies. The goal is to review these new reporting requirements and examine the transition path related to them by utilizing socio-technical systems approach and transition management as theoretical frameworks. The empirical study of this thesis has been conducted as qualitative research using semi-structured company interviews and thematic analysis as the research methods.

The main finding of this research is that companies have a big leap ahead of them to match the current state of Scope 3 emissions management to the desired state created by the upcoming regulation. Several main themes are found to describe the factors influencing Scope 3 emissions related sustainability transition in supply chains. There is a need for long-term socio-technical change to break down existing structures in the system and to transition supply chains into a new regime that is in line with the supply chain decarbonization goal. This research provides an understanding of the roles of different supply chain stakeholders as part of the system. Socio-technical systems approach and transition management are used to create a narrative for system-level change towards supply chain decarbonization.

Kuljetuksiin liittyvien Scope 3 päästöjen raportointi ja vähentäminen toimitusketjuissa : tulevan regulaation vaikutukset

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on ymmärtää kuljetuksiin liittyvien Scope 3 päästöjen raportoinnin ja vähentämisen nykytila toimitusketjuissa ja muodostaa kokonaisvaltainen käsitys eri tekijöistä, jotka vaikuttavat toimitusketjujen päästöjen vähentämiseen. Työn motiivi kumpuaa Scope 3 päästöjen tulevasta regulaatiosta, jolla tulee olemaan laaja-alaisia vaikutuksia yrityksiltä vaadittavaan päästöraportointiin ja -vähennyksiin. Tavoitteena on tarkastella näitä uusia raportointivaatimuksia ja tutkia niihin liittyvää vihreää siirtymää hyödyntämällä sosio-teknisiä systeemejä ja siirtymiin liittyvää teoriaa viitekehyksinä. Tämän työn empiirinen tutkimus on tehty kvalitatiivisena tutkimuksena käyttäen puolistrukturoituja yrityshaastatteluita ja temaattista analyysia tutkimusmenetelminä.

Työn päälöydöksenä selviää, että yrityksillä on edessään suuri harppaus siirtyäkseen Scope 3 päästöjen nykyisestä hallinnasta tulevan regulaation mukaiseen toivottuun tilaan. Useita eri teemoja löydetään kuvaamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat toimitusketjujen Scope 3 päästöihin liittyvään vihreään siirtymään. Toimitusketjuissa tarvitaan pitkän aikavälin sosio-tekninen muutos hajottamaan systeemin olemassa olevat rakenteet ja siirtämään systeemi uuteen tilaan, joka on linjassa toimitusketjujen päästöjen vähentämisen kanssa. Tämä työ lisää ymmärrystä eri toimitusketjujen toimijoiden roolista osana systeemiä. Sosio-teknisiä systeemejä ja siirtymiä hyödynnetään luomaan narratiivi systeemitason muutokselle kohti päästöttömiä toimitusketjuja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kojo, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.