University of Oulu

Energiatransitio ja siirtyminen vetytalouteen

Saved in:
Author: Mäkelä, Jyri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308102921
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mäkelä, 2023
Publish Date: 2023-08-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kopsakangas-Savolainen, Maria
Reviewer: Simonen, Jaakko
Kopsakangas-Savolainen, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää energiatransition taustaa ja vaikutuksia sähköjärjestelmään ja sähkömarkkinoihin. Työssä tarkastellaan, miten energiatransitio vaikuttaa vetytalouteen ja miten se avaa mahdollisuuksia vihreän vedyn tuotantoon. Työssä esitetään myös vedyn nykytilanteen tuotantoa ja kulutusta sekä tarkastellaan vetytalouden tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksessa analysoidaan höyryreformoinnilla (SMR) tuotetun vedyn sekä alkalisella elektrolyyserillä (AE) tuotetun vedyn hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Työn tutkimuskysymyksiksi muotoutui kaksi kysymystä: Miten energiatransitio vaikuttaa sähköjärjestelmään ja sähkömarkkinoihin? Millä tavoilla energiatransitio luo mahdollisuuksia vihreälle vedylle ja mikä on sen kilpailukyky perinteisiä vedyn tuotantomuotoja vastaan? Tutkielmassa on esitelty energiatransition keskeisin teoreettinen tausta ilmastopolitiikan, tulevaisuuden energiajärjestelmän, sähkömarkkinoiden sekä sähkön varastoinnin näkökulmasta. Työssä vertaillaan eri vedyn tuotantomuotoja käyttäen tasoitetun vedyn hinnan laskentatapaa, jossa huomioidaan vedyn tuotantomäärä sekä tuotannosta aiheutuvat kustannukset koko elinkaaren aikana.

Energiatransitio ja lisääntyvä uusituvan energian tuotanto vaikuttavat merkittävästi niin sähköjärjestelmään kuin sähkömarkkinoihin. Sähköntuotannon vaihtelevuus lisää sähkön varastoinnin tarvetta. Vaihteleva uusiutuva energia vaikuttaa sähkömarkkinoihin tuotantoyksiköiden ajojärjestyksen kautta. Uusituvan energian ollessa halvimpia tuotantomuotoja se syrjäyttää kalliimpia energiatuotantomuotoja pois markkinoilta samalla alentaen sähkön hintaa. Uusiutuva energiantuotanto vaikuttaa myös tuotannosta saataviin tuloihin kannibalisaatioilmiön kautta.

Tutkielman empiirisessä osassa käytettiin vedyn hinnan määrittämiseen tasoitetun vedyn tuotantohintaa (LCOH, Levelised Cost of Hydrogen). Siinä huomioitiin kaikki elinkaaren aikaiset kustannukset sekä kaikki elinkaaren aikainen tuotanto. Empiirisessä osassa tarkasteltiin SMR-prosessilla ja AE:lla tuotetun vedyn hintaa. SMR-prosessilla tuotetun vedyn hintaan vaikuttaa eniten maakaasun ja hiilidioksidin päästöjen hinta. Hiilentalteenottojärjestelmällä voidaan vähentää vedyn tuotantokustannuksia, kun päästöjen hinta ylittää 80 €/t CO2. AE pystyy haastamaan SMR-prosessilla tuotetun vedyn alhaisilla sähkön hinnoilla. Lisäksi tuulivoimaan kytketty elektrolyyseri voi tulevaisuudessa olla yksi vaihtoehto vedyntuotantoon.

Tulosten perusteella nähdään, miten halpa sähkön hinta ja nousevat päästöhinnat muuttavat vedyntuotannon markkinatilannetta. Nykyinen vedyntuotanto on murroksessa ja vähäpäästöiset vaihtoehdot tulevat saamaan paljon markkinaosuutta vedyn tuotannossa. Tulokset ovat samansuuntaisia useiden muiden tutkimusten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jyri Mäkelä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/