University of Oulu

GPT-4:n hyödyntäminen hakusanamainonnassa

Saved in:
Author: Lankinen, Ari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308102922
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lankinen, 2023
Publish Date: 2023-08-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kauppila, Osmo
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan OpenAI:n kehittämän GPT-4-mallin, hyödyntämistä hakusanamainonnassa Google Ads -alustalla. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään hakusanamainonnan ja Google Ads -alustan perusteita, esitellään tekoälyn viimeaikaista kehitystä, sekä syvennytään GPT-4:n toimintaan ja ominaisuuksiin.

Case-tutkimuksessa sovelletaan GPT-4-mallia Google Ads -hakusanakampanjan luomiseen. Case-tutkimuksessa seurataan myös tekoälyn ansiosta tapahtuvaa työn tehokkuuden, sekä laadun paranemista.

Tulokset osoittavat, että GPT-4:n käyttäminen Google Ads hakusanakampanjan suunnittelussa parantaa työn tehokkuutta merkittävästi, sekä parantaa jonkin verran työn laatua. Case tutkimus osoittaa, että GPT-4:n avulla on mahdollista luoda mainoskampanja paljon nopeammin, mutta samalla laadukkaammin. Kohdeyrityksen ja sen brändin ymmärtäminen, avainsanojen suunnittelu ja mainosotsikoiden sekä mainoskuvausten suunnittelu olivat työvaiheita, joissa saavutettiin merkittävää säästöä tekoälyn avulla, verrattuna perinteisiin työskentelymalleihin.

Tämän työn tulokset voivat olla hyödyllisiä sekä mainostoimistoille, että itsenäisille mainostajille. Työ tarjoaa konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää hakusanakampanjan suunnittelussa.

Utilizing GPT-4 in keyword advertising

Abstract

In this bachelor’s thesis, the utilization of the GPT-4 model developed by OpenAI in keyword advertising on the Google Ads platform is examined. The literature review discusses the basics of keyword advertising and the Google Ads platform, introduces recent developments in artificial intelligence, and delves into the operation and features of GPT-4.

In the case study, the GPT-4 model is applied to the creation of a Google Ads keyword campaign. The case study tracks the improvement in work efficiency and quality resulting from the use of artificial intelligence.

The results show that using GPT-4 in the design of a Google Ads keyword campaign significantly improves work efficiency and somewhat enhances the quality of the work. The case study demonstrates that it is possible to create an advertising campaign much faster but at the same time with higher quality using GPT-4. Understanding the target company and its brand, designing keywords, and planning ad headlines and descriptions were stages of work where significant savings were achieved thanks to artificial intelligence, compared to traditional working models.

The results of this work may be useful for both advertising agencies and independent advertisers. The work provides concrete examples and insights into how artificial intelligence can be used in the design of a keyword campaign.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ari Lankinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/