University of Oulu

Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden käsityksiä sävellysopettajuudesta ja kokemuksia sävellyspedagogisten taitojen kehittämisestä sävellyspedagogiikkahankkeen pilotoinnissa

Saved in:
Author: Nissi, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308112925
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Nissi, 2023
Publish Date: 2023-08-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Paananen, Pirkko
Kivelä, Ari
Description:

Tiivistelmä

Selvitin pro gradu -tutkimuksessani, mitä käsityksiä musiikkikasvatuksen opiskelijoilla on yläkoulussa säveltämisen opettajana toimimisesta, miten opiskelijat kokivat kehittäneensä sävellyspedagogisia taitojaan sävellyspedagogiikkahankkeen pilotoinnissa sekä mitä opiskelijat olisivat toivoneet oppivansa sävellyspedagogiselta hankkeelta lisää.

Musiikillista luovaa toimintaa on esiintynyt opetussuunnitelmissa jo noin viidenkymmenen vuoden ajan, mutta siitä huolimatta luovat toimintatavat, kuten säveltäminen, ovat todella pieni osa koulujen musiikinopetusta. Säveltämisen lisäämiseksi on alettu lisäämään säveltämispedagogiikkaa opettajille erilaisin hankkein sekä kiinnittämään huomiota opettajankoulutuksen kehittämiseen. Tarkastelen tutkimuksessani tutkimuskirjallisuuden näkökulmaa yläkoulussa tapahtuvaan säveltämisen opettamiseen sekä avaan tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden läpikäymää sävellyspedagogiikkahankkeen pilotoinnin kulkua.

Tutkimukseni on laadullinen ja lähestymistapa fenomenografinen, ja tutkimusaineiston olen tuottanut puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Haastatteluihin osallistui kuusi (N=6) Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen kandidaatinvaiheen suorittanutta tai loppuvaiheilla olevaa opiskelijaa. Aineisto on analysoitu fenomenografisella aineistoanalyysimenetelmällä, josta muodostui kuvauskategoriajärjestelmä opiskelijoiden käsityksistä ja kokemuksista liittyen sävellysopettajuuteen.

Tutkimukseni perusteella Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoilla oli tutkimuskirjallisuuden kanssa yhtenevät käsitykset säveltämisen opettamisesta yläkoulussa, vaikka painotus opiskelijoilla oli sävellystehtävän valitsemisessa ja kirjallisuudella taas sävellysprosessin tukemisessa. Opiskelijat oppivat pilottihankkeen aikana monipuolisesti sekä säveltämisen pedagogiikkaan että yleisesti opettajuuteen liittyviä asioita, ja kokivat hankkeen hyödylliseksi. Opiskelijat olisivat toivoneet hankkeelta lisää näkökulmia säveltämisen ohjaamiseen sekä lisää aikaa kokeilla erilaisia säveltämisen työtapoja oppilaiden kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Nissi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/