University of Oulu

Esi- ja alkuopetuksen opettajien käyttökokemuksia Ekapelin hyödyntämisestä lukemaan oppimisessa oppilailla, joilla on tunnistettavissa lukivaikeusriskejä

Saved in:
Author: Häll, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308162939
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Häll, 2023
Publish Date: 2023-08-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Kairaluoma, Leila
Reviewer: Kairaluoma, Leila
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Lukutaidon kehitykseen vaikuttavien tukitoimien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää esi- ja alkuopetuksessa. Tärkeässä osassa on tarkastella tukitoimien toimivuutta motivaation näkökulmasta. Tämä tutkielma käsittelee esi- ja alkuopetuksen opettajien ajatuksia ja kokemuksia Ekapelin käytöstä oppitunneilla. Kuinka Ekapeli vaikuttaa lukemaan oppimiseen ja onko siitä erityisesti apua lukivaikeuden omaavien oppilaiden lukemaan opettelussa. Tutkielmassa tarkastellaan opettajien antamia palautteita Ekapelistä ja sen ominaisuuksista. Pääasiassa kokemuksiin liittyi myös Ekapeliä koskevia kehitysehdotuksia. Kyselyyn vastanneet opettajat käyttävät Ekapeliä ja olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä Ekapeliin. Tutkielman päätarkoitus oli etsiä tietoa, kuinka Ekapeli toimii lukutaidon haasteiden kompensointivälineenä opetuksessa. Tutkimus toteutettiin kyselylomaketutkimuksena, jossa oli 11 kysymystä, jotka olivat pääosin avoimia kysymyksiä. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2023 huhtikuun aikana. Ensimmäinen osio kyselyssä koski Ekapelin käyttökokemuksia ja vaikutuksia lukutaitoon ja toinen osio lukivaikeuden omaaviin oppilaisiin sekä eriyttämiseen. Vastausten määrä vaihteli kysymyksen mukaan, mutta molemmissa osioissa ilmeni motivaation tärkeys oppimisessa. Ilman lukemismotivaatiota on lukutaidon oppiminen haastavaa. Tämän vuoksi Ekapeli tarjoaa vaihtelua ja intoa oppia lukutaitoa tavanomaisten lukuharjoitusten ohella. Se monipuolistaa oppimista ja mukautuu oppilaan omien taitojen mukaan lukutaidon oppimisen hierarkkisen mallin mukaisesti eteenpäin. Opettajalle Ekapeli on arvokas työväline opetuksessa ajateltaessa eriyttämistä. Aikuisten määrä sekä esi- että alkuopetuksessa on vähäistä tarpeeseen verrattuna, joten kaikki yksilöllinen apu on tarpeen. Tutkimuksessa nousi esille motivaation tärkeys, sekä säännöllinen ja täsmennetty tuki. Rutiinin omainen käyttö tuki lasten edistymistä pelissä ja sen myötä edisti lukutaitojen kehitystä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Häll, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.