University of Oulu

Laulakaa kovempaa! Miten motivoida ja tukea yläkoulun oppilaan laulamista?

Saved in:
Author: Laine, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308162940
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Laine, 2023
Publish Date: 2023-08-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Paananen, Pirkko
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitin sitä, mitkä tekijät vaikuttavat yläkoululaisten laulumotivaatioon, ja kuinka musiikinopettaja voi vaikuttaa siihen. Laulutaidon kokemiseen vaikuttavat fyysisten ja perinnöllisten tekijöiden lisäksi identiteetti, uskomukset, harrastuneisuus sekä ympäröivä kulttuuri.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee nuoren kehitystä sekä laulun motivointia kouluympäristössä. Nuoren kehitystä tarkastellaan kognitiivisen ja identiteetin kehityksen sekä äänenmurroksen ja laulun kehityksen avulla. Keskeisiä ilmiöitä ovat myös nuoren vokaalinen minäkuva sekä laulajan identiteetti. Lauluidentiteettiä käsitellään myös kuorolaisen ja sukupuolivähemmistön näkökulmista. Motivaatiota käsitellessä käyn läpi erilaisia motivaatioteorioita, jotka voivat olla hyödyllisiä tarkasteltaessa laulun motivoimista kouluympäristössä. Käsitttlen myös uskomuksia, koska ne vaikuttavat ihmisen tapaan käsitellä omaa laulukykyä. Käyn läpi myös laulamista kouluympäristössä.

Tutkimukseni on laadullinen. Analysoin aineiston laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimusaineistoni on toteutettu puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Haastatteluihini osallistui kahdeksan (N=8) musiikinopettajaa ympäri Suomea. Musiikinopettajien työkokemus vaihteli parista vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen. Kuusi haastatteluun osallistuneista oli musiikkikasvatuksen maistereita, ja kaksi valmistuneet laulupedagogeiksi. Oppilaan motivaatioon vaikuttivat hänen kulttuuri- ja perhetaustansa sekä henkinen hyvinvointi, vertaisten luoma paine, luokan sisäinen ryhmädynamiikka sekä oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus. Laulun motivoimiseen vaikuttivat vahvasti kappalevalinta, ryhmän sisäinen dynamiikka sekä oppilaiden tukeminen ja kannustaminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Laine, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/