University of Oulu

Aritmeettisten perustaitojen oppiminen ja niihin liittyvät oppimisvaikeudet

Saved in:
Author: Tiiro, Janika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308232968
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tiiro, 2023
Publish Date: 2023-08-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pönkkö, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani koskee aritmeettisia peruslaskutaitoja eli yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutaitoja. Aritmeettisten peruslaskujen vastaukset haetaan yleensä pitkäkestoisesta muistista. Tavoitteenani on avata sitä, mitä aritmeettisten peruslaskutaidot ovat, miten niitä opitaan ja miten oppimisvaikeudet vaikuttavat näiden taitojen oppimiseen.

Tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkittavaa ilmiötä voidaan tarkastella laaja- alaisesti ilman tiukkoja sääntöjä ja lisäksi määritellä ominaisuuksiltaan. Tutkimuskysymykseni ovat, miten aritmeettisia peruslaskutaitoja opitaan ja miten oppimisvaikeudet vaikuttavat näiden taitojen oppimiseen.

Kaiken kaikkiaan matemaattiset taidot ovat osa jokapäiväistä arkeamme. Näitä taitoja tarvitaan esimerkiksi työpaikalla, kaupassa käydessä ja ruokareseptejä ymmärtäessä.

Aritmeettisia taitoja ilmenee jo alle kouluikäisten peleissä ja leikeissä. Lapset oppivat näitä taitoja jo varhain. Ensimmäisinä aritmeettisista taidoista opitaan yhteen- ja vähennyslaskut. Koulussa harjoitellaan näitä taitoja enemmän ja opetellaan myös kerto- ja jakolaskua. Aluksi opetuksessa keskitytään käyttämään konkreettisia välineitä näiden taitojen harjoittelemisessa. Sitten siirrytään siitä kohti abstraktimpaa laskemista, jolloin välineitä ei enää tarvita. Aritmeettisten taitojen oppiminen vaatii toistoihin perustuvaa harjoittelua.

Aritmeettisilla taidoilla on keskeinen asema matemaattisissa oppimisvaikeuksissa. Matemaattisten oppimisvaikeuksien yhtenä kriteerinä ovat muun muassa puutteelliset aritmeettiset taidot. Heikot aritmeettiset taidot tekevät laskemisesta virhealtista, tehotonta ja hidasta. Lisäksi huono työmuisti voi vaikeuttaa matemaattisten taitojen oppimista.

Haasteet yhdellä aritmeettisen taidon osa- alueella voi vaikuttaa heikentävästi muihinkin alueisiin. Vajavuudet aritmeettisissa taidoissa voivat vaikuttaa heikentävästi oppilaan käsitykseen hänen sosiaalisista ja älyllisistä kyvyistä sekä menestymiseen esimerkiksi jatko- opinnoissa tai työelämässä.

Learning of basic arithmetic skills and learning difficulties concerning them

Abstract

My study is about basic arithmetic skills, which consist of addition, subtraction, multiplication, and division skills. The answers to basic arithmetic computation are often retrieved from long-term memory. My goal is to open the concept of arithmetic skills, how they are learned and how learning disabilities affect this learning.

My thesis is in form of descriptive literature review. In descriptive literature review subjects can be viewed broadly without strict rules and defined by its characteristics. My research questions are, how do people learn these arithmetic skills and how do learning disabilities affect learning of these skills.

Overall mathematical skills are a big part of our everyday life. These skills are needed for ex-ample in work, shopping and making sense of recipes.

Arithmetic skills appear in under school aged children’s plays and games. Children learn these skills early in life. First of these skills are learned addition and subtraction skills. In school these skills and multiplication and division skills are learned more. At first concrete tools are being used. After that the counting is being based on more abstract calculation where tools are no longer needed. Practicing based on reiteration is needed in learning arithmetic skills.

Arithmetic skills have an important role in mathematical learning difficulties. One criterion to mathematical learning difficulties is deficiency in arithmetic skills. Poor arithmetic skills make counting slow, error prone and ineffective. In addition, poor working memory can make learning of mathematics even more difficult.

Difficulties in one area of arithmetic skills, can weaken other areas as well. Deficiencies in arithmetic skills can affect deterioratingly in the students understanding of his/hers social and intellectual abilities and success in further studies and work life.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janika Tiiro, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.