University of Oulu

Katsaus Oulun ja Helsingin erityispedagogiikan koulutusohjelmissa tehtyjen pro gradu -tutkielmien sisältöihin

Saved in:
Author: Säikkälä, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308292980
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Säikkälä, 2023
Publish Date: 2023-08-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sirkko, Riikka
Reviewer: Sirkko, Riikka
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Suomalainen opettajankoulutus on tutkimusperustaista ja siihen sisältyy tärkeänä osana opintojen loppuvaiheessa tehtävä pro gradu -tutkielma. Erityispedagogiikan koulutusohjelmassa se on kasvatustieteellinen tutkielma, missä opiskelija osoittaa omaa valmiuttaan tieteelliseen ajatteluun. Tutkielmassa opiskelija harjoittelee tutkimuksen tekoa ja syventyy valitsemaansa aihepiiriin.

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään Oulun ja Helsingin erityispedagogiikan koulutusohjelmissa tehtyjen gradujen (n=103) sisältöjä. Tutkielman aineisto koostuu vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana tehdyistä graduista, jotka ovat avoimesti saatavilla Oulun ja Helsingin yliopistojen julkaisuarkistoista. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaisia aiheita graduissa käsitellään ja millaisia näkökulmia aiheiden tarkastelussa käytetään. Lisäksi selvitetään millaisia teoreettisia lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä ja aineistonkeruutapoja niissä on käytetty sekä millaisia tutkielmissa hyödynnetyt otoskoot ovat olleet. Tutkimuksessa tuodaan myös esiin Oulun ja Helsingin yliopistojen mahdollisia eroavaisuuksia näiden tekijöiden osalta. Tutkielman tarkoituksena on nostaa opiskelijoiden graduja enemmän esiin sekä tuoda uudenlaista näkökulmaa niiden sisältöihin. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jossa hyödynnetään systemaattista katsausta tutkimuksen lähestymistapana. Aineiston analyysi on toteutettu aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja kvantifioinnin keinoin.

Tutkimuksen tulokset ovat monilta osin linjassa aiemman aiheeseen liittyvän tutkimustiedon kanssa. Tulosten perusteella erityispedagogiikan opiskelijat tarkastelevat graduissaan monipuolisia aihepiirejä. Opiskelijat suosivat tutkielmien teoreettisessa viitekehyksessä käsitteenmäärittelyä ja tutkimusmenetelmissä laadullisia menetelmiä. Aineistonkeruutavat painottuvat haastatteluihin, kyselylomakkeisiin ja valmiisiin aineistoihin ja otoskoot ovat usein suhteellisen pieniä. Oulun ja Helsingin yliopistojen väliset erot tulevat eniten esiin tutkielmien teoreettisissa lähtökohdissa, tutkimusmenetelmissä ja aineistonkeruutavoissa.

Tutkielma tarjoaa tuleville graduntekijöille ja opinnäytetöiden ohjaajille tietoa viimeisten vuosien aikana tehtyjen gradujen sisällöistä. Tutkimuksen tulosten kautta opinnäytetöiden ohjausta voidaan kehittää ja opiskelijat voivat tarkastella alustavien aihepiiriensä tutkimuksen tarvetta uudelleen tai pohtia, voisiko aihetta tutkia jostain toisesta näkökulmasta käsin. Lisäksi tulokset antavat graduntekijöille ja ohjaajille tietoa erilaisten tutkimusmenetelmien ja aineistonkeruutapojen yleisyydestä.

An overview of the contents of master’s theses completed in special education programs at the universities of Oulu and Helsinki

Abstract

Finnish teacher education is research-based and includes a master’s thesis as a significant part of the final stage of studies. In the context of special education, it is an educational thesis where students demonstrate their readiness for scientific thinking. In the master’s thesis, students practice conducting research and deepen their knowledge of the chosen topic.

This master’s thesis studies the contents of the master’s theses (n=103) completed in special education programs at the universities of Oulu and Helsinki. The material of the study consists of theses completed between years 2020 and 2022, which are openly available in the publication archives of the universities of Oulu and Helsinki. The aim is to search what kind of topics are studied in master’s theses and what kind of perspectives are used for studying these topics. The aim is also to find out what kind of theoretical frames, research methods and data collection methods have been used and how large the sample sizes are. The study also points out the possible differences in these factors between the universities of Oulu and Helsinki. The larger purpose is to set students’ master’s theses into greater focus and to offer a new perspective to their contents. This thesis is a qualitative study that uses a systematic review as a research approach. The analysis of the data has been carried out using data-based content analysis and quantification.

The results of this study are in many ways in line with previous research data related to the topic. Based on the results, special education students research various topics in their theses. Students prefer definition of concepts in the theoretical framework and qualitative methods in research methods. Data collection methods focus on interviews, questionnaires and existing materials, and sample sizes are usually relatively small. The differences between the universities of Oulu and Helsinki are most apparent in the theoretical framework, research methods and data collection methods.

This study provides future master’s thesis writers and theses supervisors information about the contents of master’s theses completed in recent years. Through the results of the research, supervision of theses can be developed, and students can re-evaluate the need for research on their preliminary topics or consider whether the topic could be studied from another perspective. The results also give them information about the prevalence of different research methods and data collection methods.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Säikkälä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/