University of Oulu

Ekososiaalista sivistystä rakentamassa alakoulun musiikinopetuksen avulla

Saved in:
Author: Sundqvist, Carolina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308302982
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Sundqvist, 2023
Publish Date: 2023-08-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ervasti, Marja
Tenhu, Tapio
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani tutkin keinoja, joiden avulla voidaan tukea oppilaan ekososiaalisen sivistyksen muotoutumista musiikinopetuksessa. Ekososiaalinen sivistys ja kestävä kehitys ovat muuttuneet entistä polttavammiksi aiheiksi musiikkikulttuurissa, mikä näkyy niin suurempien musiikkitapahtumien, materiaalivalintojen kuin yksittäisten teostenkin tasolla. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että erilaisia ekologisuuteen ja ympäristökysymyksiin suuntautuneita musiikillisen toiminnan muotoja on mahdollista soveltaa myös pedagogiseen toimintaan osana musiikinopetusta.

Kandidaatintutkielma on kvalitatiivinen tutkimus, tarkemmin määriteltynä kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkielmassani olen koonnut ajankohtaista tietoa tieteellisistä julkaisuista sekä aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista ja niiden tutkimustuloksista. Tarkastelen tuloksia ekososiaalisen sivistyksen ja kasvatuksen näkökulmasta.

Tutkimustuloksissa nousi esille musiikinopetuksessa hyödynnettäviä erilaisia pedagogisia menetelmiä ekososiaalisen sivistyksen tukemiseksi. Ekomusikologian soveltamisella osana pedagogiikkaa voidaan esimerkiksi auttaa tarkastelemaan ekologisia kysymyksiä useasta eri näkökulmasta sekä hahmottamaan ihmisen vaikutusvaltaa suhteessa ympäristöön. Useiden tutkimustulosten perusteella kävi ilmi, että keskeistä ekososiaalisen sivistyksen muotoutumiselle ja ympäristötietoiselle- ja vastuulliselle toiminnalle on luontosuhteen huomioiminen opetus- ja kasvatustoiminnassa. Tutkimustuloksissa korostui erityisesti moniaistillisuuteen ja kehollisuuteen perustuvien harjoitusten merkitys, sillä ne tarjoavat mahdollisuuksia kokea osallisuutta ja yhteyttä ympäristön kanssa. Näin ollen ne edesauttavat oppimaan ympäristön arvostamista ja tuntemaan empatiaa luontoa ja sen moninaisia elämänmuotoja kohtaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Carolina Sundqvist, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.