University of Oulu

Puheterapeuttien ja alan opiskelijoiden transsukupuolisten henkilöiden puheterapiaa koskevat asenteet, tietotaito ja koulutus

Saved in:
Author: Sorvoja, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308302983
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sorvoja, 2023
Publish Date: 2023-08-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hautala, Terhi
Reviewer: Vesa, Eeva
Hautala, Terhi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia asenteita, tietotaitoa ja koulutustaustaa suomalaisilla puheterapeuteilla sekä logopedian opiskelijoilla on transsukupuolisten asiakkaiden äänen ja kommunikaation puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin koulutuksen sekä työkokemuksen määrän yhteyttä puheterapeuttien asenteisiin sekä varmuuteen toteuttaa ääni- ja kommunikaatioterapiaa transsukupuolisille asiakkaille.

Tutkimus toteutettiin Webropol -kyselynä, johon vastasi kokonaisuudessaan 145 suomalaista puheterapeuttia ja logopedian opiskelijaa. Vastaajista 63 suoritti tällä hetkellä logopedian opintojaan joko Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun tai Itä-Suomen yliopistossa tai Åbo Akademissa ja 82 vastaajista oli laillistettuja puheterapeutteja. Kysely sisälsi kokonaisuudessaan 19 kysymystä, jotka tarkastelivat vastaajien esitietoja, tietotaitoa, koulutustaustaa, asenteita sekä kokemuksia.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisten puheterapeuttien ja logopedian opiskelijoiden tietämys sukupuolivähemmistöjen termistöstä ja transsukupuolisten henkilöiden puheterapiapalveluista on puutteellista ja koulutuksen määrä kokonaisuudessaan vähäistä. Tutkimukseen vastanneet kokivat transsukupuolisten henkilöiden ääni- ja kommunikaatioterapian kuuluvan puheterapeuttien työkenttään, mutta samalla vastaajien keskuudessa esiintyi epävarmuutta toteuttaa näitä palveluita. Tutkimuksessa havaittiin saadulla koulutuksen määrällä olevan yhteys vastaajien kyvykkyyden kokemuksiin tarjota puheterapiapalveluita transsukupuolisille henkilöille. Tutkimustulokset tukevat kuvaa koulutuksen lisäämisen mahdollisuuksista parantaa logopedian opiskelijoiden ja puheterapeuttien keskuudessa esiintyvää tietotaidon puutteellisuutta ja epävarmuuden tuntemuksia tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Sorvoja, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/