University of Oulu

Opettajien kokemuksia työpaikkaostrakismista ja sen vaikutuksista työhyvinvointiin

Saved in:
Author: Luokkala, Annastiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309052995
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Luokkala, 2023
Publish Date: 2023-09-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siklander, Signe
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Siklander, Signe
Description:

Tiivistelmä

Työpaikkaostrakismi on työhyvinvointia heikentävää käytöstä, jossa työntekijä jätetään huomioimatta tavoilla, jotka olisivat yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi toivottuja. Tällaisia ovat esimerkiksi tervehtimättä jättäminen, katsekontaktin puute, kutsumatta jättäminen yhteisiin tilaisuuksiin sekä keskusteluista ulossulkeminen. Ostrakismia voi esiintyä tahallisesti tai tahattomasti. Se on subjektiivinen kokemus, jolloin havaitseminen ja siihen puuttuminen on haastavaa.

Tässä tutkimuksessa selvitin opettajien (N=16) kokemuksia työpaikkaostrakismista sekä kokemusten vaikutuksesta työhyvinvointiin. Opettajien työpaikkaostrakismitutkimusta ei ole tehty Suomessa. Opettajan työ on ihmissuhdetyötä, jolloin työyhteisön vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin tutkiminen on tärkeää. Keräsin aineiston keväällä 2023 opettajille suunnatuista Facebook–ryhmistä. Aineisto koostuu varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien, aineenopettajien, erityisopettajan sekä YTO-opettajan kirjoitelmista heidän kokemastaan työpaikkaostrakismista. Analysoin aineiston Polkinghornen (1995) narratiivien analyysina sekä Lieblichin ym. (1998) kategorisena sisällönanalyysina. Sisältökategoriat muodostin ja tulokset esittelen Williams’n (2007) ostrakismin mallin mukaisesti.

Tulosten mukaan työpaikkaostrakismi näyttäytyy fyysisenä ostrakismina, jolloin opettajia vältellään, heidän kanssaan ei keskustella tai heitä ei kutsuta työyhteisön illanviettoihin. Tämä haastaa tiedon kulkua sekä yhteisopettajuutta. Opettajat kokevat psyykkistä ostrakismia silloin, kun heihin ei kohdisteta katsetta, eikä heitä tervehditä. Opettajat kokevat työyhteisön ilmapiirin sulkeutuneeksi. Opettajat kokevat kyberostrakismia silloin, kun heidät syrjäytetään verkossa tapahtuvista toiminnoista. Kokemukset vaikuttavat työhyvinvointiin. Opettajat tuntevat negatiivisia tunteita sekä heidän stressinsä kasvaa. Opettajat vetäytyvät työyhteisöistä ja hakevat voimaa oppilaista sekä hyvin kohtelevista kollegoistaan. Työpaikkaostrakismi on osasyynä työuupumukseen ja saa useat opettajat vaihtamaan työpaikkaa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää organisaatioiden kehittämistyössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annastiina Luokkala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/