University of Oulu

Opettajan rooli kiusaamisessa peruskoulukontekstissa

Saved in:
Author: Väinölä, Iiris1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309062999
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Väinölä, 2023
Publish Date: 2023-09-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa aiheena on opettajan roolia kiusaamisessa peruskoulun kontekstissa. Peruskoulun normit, kulttuuri, rakenteet ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat koko koulun yhteisöön sekä ilmapiiriin. Ne ovat keskeisiä osatekijöitä kiusaamisilmiössä. Samalla kiusaaminen yhdistetään normaaliuteen ja epänormaaliuteen. Koulukiusaamista usein selitetään ja oikeutetaan kiusatun poikkeavuudella ja outoudella. Koulut tuottavat normaaliutta ja opettajat ovat osa tätä prosessia. Tässä työssä opettajan roolia kiusaamisessa tarkastellaan hahmottamalla opettajan merkitystä koulussa normaalin tuottajana ja ilmapiirin luojana. Samalla tuodaan esiin opettajan velvollisuuksia koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tietokantojen avulla koostettu aineisto sisältää tieteellisistä artikkeleista ja muusta akateemista kirjallisuudesta. Aineistossa keskiössä ovat niin sanotut kriittiset kiusaamistutkimukset, joissa kiusaamista on pyritty tarkastelemaan sosiologisesta näkökulmasta.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettajan rooli kiusaamisen ehkäisyssä ja kiusaamistapausten lopettamisessa on merkittävä. Opettajat ovat keskeisessä asemassa luomassa koulun toimintakulttuuria, ilmapiiriä ja kiusaamiseen liittyvää normistoa. Nämä kaikki vaikuttavat kiusaamisen esiintyvyyteen. Opettajat ovat velvollisia puuttumaan kiusaamiseen sitä havaitessaan, mutta tutkimusaineiston perusteella näin ei valitettavasti aina tapahdu. Opettajien omat asenteet ja näkemykset vaikuttavat heidän tapaansa käsitellä kiusaamista. Tämä tutkielma valaisi monipuolisen tutkimuksen tärkeyttä. Kiusaaminen on monimuotoinen ilmiö, jonka taustalla vaikuttavat monet eri asiat. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia ja tarkastella ilmiötä eri näkökulmista ja huomioiden eri osatekijöitä. Monipuolisen tiedon avulla voidaan tehostaa kiusaamisen ehkäisemisen ja kiusaamiseen puuttumisen toimia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iiris Väinölä, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.