University of Oulu

Eriyttäminen peruskoulun vieraiden kielten opetuksessa

Saved in:
Author: Hägerström, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309073004
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hägerström, 2023
Publish Date: 2023-09-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee eriyttämistä, sen muotoja ja merkitystä peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kontekstissa. Tutkielmassa käsitellään sekä eriyttämistä että vieraiden kielten opetusta ensin erillisinä ilmiöinä ja aiheina, ja lopuksi niitä käsitellään yhdessä yhteen koottuna kokonaisuutena. Tämä tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Eriyttäminen on opetusalalla laajalti tunnettu käsite, joka tarkoittaa opetuksen yksilöllistämistä ja kohdentamista erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Hyvin ja tarkoituksellisesti toteutetun eriyttämisen tavoitteena on mahdollistaa jokaisen oppilaan yksilöllinen eteneminen sekä antaa tasavertainen mahdollisuus kehittymiseen ja oppimiseen. Eriyttäminen tuo opetukseen myös mahdollisia haasteita; rajalliset resurssit, riittämätön aika tai liian suuret ryhmäkoot hankaloittavat eriyttämisen toteuttamista, eikä opettajilla usein ole riittävästi konkreettista tietoa eriyttämisen keinoista ja sen toteutustavoista. Vieraiden kielten opiskelu koskettaa jokaista suomessa koulua käyvää oppilasta, ja sen oppiaineellisiin vaatimuksiin ei jokainen oppija pysty vastaamaan yhtäläisesti. Vieraat kielet on oppiaineena erityisen moniulotteinen, käsittäen kaikki kielen osa-alueet. Tämä asettaa haasteita sekä opetuksen suunnitteluun että itse opiskeluun, kun yksilölliset erot oppimisen tavoissa ja valmiuksissa vaihtelevat suuresti.

Tutkielman perusteella voidaan todeta, että eriyttämisen vaikutukset vieraiden kielten opetuksessa ovat yleisesti ottaen erittäin positiiviset ja kauaskantoiset. Eriyttäminen vahvistaa oppijan itsetuntoa, minäpystyvyyden tunnetta sekä ehkäisee käytöshäiriöiden ilmenemistä kouluarjessa. Eriyttämisen merkitys vieraiden kielten opetuksessa korostuu erityisellä tavalla; se käsittää kaikki kielen osa-alueet, joiden välillä yksilölliset erot ovat todella yleisiä. Eriyttämistä vieraiden kielten opetuksessa voidaan lähestyä viiden osa-alueen kautta. Nämä osa-alueet ovat opetusjärjestelyt, oppimisympäristö, opetusmenetelmät, oppimisen tukimateriaali ja oppimisen arviointi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Hägerström, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/