University of Oulu

CLT kerrostalorakentamisessa

Saved in:
Author: Bergman, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309113011
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Bergman, 2023
Publish Date: 2023-09-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Liedes, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää mitä CLT on ja kuinka sitä voidaan hyödyntää kerrostalorakentamisessa. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa keskityttiin esittelemään CLT-kerrostalon rakenneratkaisuja sekä CLT:n käytön hyötyjä ja haittoja. Työssä on myös esitelty kaksi suomalaista kerrostaloa, joissa on käytetty runkomateriaalina CLT:tä.

Suomessa puukerrostalojen rakentaminen on kasvanut viime vuosina, mikä voidaan osittain selittää palomääräysten uudistumisella ja vahvistuneilla ympäristötavoitteilla. CLT on ekologinen vaihtoehto betonille ja teräkselle kerrostalojen rakentamisessa. Se on kestävä ja jäykkä rakennusmateriaali ja sitä voidaan hyödyntää niin kantavissa että näkyvissä rakenteissa. CLT:llä on monia etuja kerrostalorakentamisessa, kuten ympäristöystävällisyys, rakentamisen nopeus ja mahdolliset terveysvaikutukset. Kuitenkin CLT:n käytössä on myös haasteita, kuten ääneneristävyys, paloturvallisuus ja halkeilu. Haasteiden ratkaisemiseen on kehitelty erilaisia rakenneratkaisuja ja ohjeita, jotta tarvittavat vaatimukset voidaan täyttää.

Tutkimuksessa selviää, että CLT:n käytöllä on useita etuja verrattuna perinteisiin rakennusmateriaaleihin. Se on turvallinen ja kestävä rakennusmateriaali, joka soveltuu erinomaisesti kerrostalorakentamiseen. CLT:n käytössä on kuitenkin vielä haasteita, jotta nykyiset palomääräykset ja ääneneristävyysvaatimukset saadaan täytettyä

CLT in apartment building construction

Abstract

The goal of this bachelor’s thesis is to find out what CLT is and how it can be used in apartment building construction. The study was carried out as a literature review, which focused on presenting structural solutions for CLT apartment buildings and the benefits and drawbacks of using CLT. The work has also presented two Finnish apartment buildings where CLT has been used as the frame material.

In Finland, the construction of wooden apartment buildings has increased in recent years, which is due to the renewal of fire regulations and increased environmental goals. CLT is an ecological alternative to concrete and steel in the construction of apartment buildings. It is a durable and rigid building material and can be used in both load-bearing and visible structures. CLT has many advantages in apartment building construction, such as environmental friendliness, speed of construction and potential health effects. However, there are also challenges in using CLT, such as sound insulation, fire safety and cracking. Different structural solutions and instructions have been developed to solve the challenges, so that the necessary requirements can be met.

The research shows that CLT offers several advantages compared to traditional building materials. It is a safe and durable building material that is excellently suitable for building apartment buildings. However, there are still challenges in using CLT to meet current fire regulations and sound insulation requirements.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Bergman, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/