University of Oulu

Biohiililiiketoiminnan nykytila ja potentiaali Pohjois-Pohjanmaalla

Saved in:
Author: Erkheikki, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309123017
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Erkheikki, 2023
Publish Date: 2023-09-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kivijakola, Juuso
Tervonen, Pekka
Reviewer: Kivijakola, Juuso
Description:

Tiivistelmä

Perinteinen lineaarinen talousmalli on ajanut maailman kriisiin. Ylikansoitus, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen rajoittuneisuus ovat nousseet merkittäviksi uhiksi maailmantaloudelle. Tarve uusiutuville, ilmastoystävällisille raaka-aineille on noussut nopeasti, kun päättäjät ympäri maailman yrittävät keksiä keinoja vähentää haitalliset päästöt ja varmistaa tuotteiden päätymisen kuluttajille samanaikaisesti. Yksi keino tähän voi olla biohiili.

Työn tavoitteena on tutkia biohiilen roolia kiertotaloudessa ja selvittää sen liiketoiminnan nykytilaa ja potentiaali Pohjois-Pohjanmaalla. Tutkimus on kaksiosainen: se koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka keskittyy ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja empiirisestä tutkimuksesta, joka vastaa toiseen tutkimuskysymykseen.

Kirjallisuuskatsaus suoritettiin tutkimalla tieteellisiä artikkeleja ja aikaisempia biohiiltä käsitteleviä tutkimuksia. Empiirinen tutkimusmenetelmä oli laadullinen ja sisältää pääosin puolistrukturoituja haastatteluja, yhden tapaustutkimuksen lisäksi.

Tutkimuksen päälöydökset olivat alueellisen liiketoiminnan nykytila ja arvio sen potentiaalista. Tulokset myös selittävät, miten biohiilen arvonluontilogiikka toimii ja käsittelee sen loppukäyttökohteita tuotantovaiheen jälkeen. Tulosten tarkastelussa pohditaan pääasiallisia riskitekijöitä kaupallisessa biohiilen valmistuksessa ja joitain ideoita, miten riskejä voitaisiin hallita. Tutkimustuloksia voidaan käyttää vertailupohjana uuden liiketoiminnan aloittamisessa tai vanhan kasvattamisessa, Tulokset ovat yleistettävissä erityisesti tutkimusalueella, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

The state-of-art and potential of biochar business in Northern Ostrobothnia

Abstract

The traditional linear economy model has driven the world into a crisis. Overpopulation, climate change and the scarcity of natural resources have become serious threats to the present-day economy as we understand it. The need for renewable, climate friendly resources has surfaced fast as legislators around the world are trying to find tools for cutting emissions and securing goods for consumers simultaneously. One of the many such tools could be biochar.

The aim of this thesis is to research the role of biochar in the circular economy and state of the art of its commercial production and potential in Finnish Northern Ostrobothnia. The thesis consists of two parts: literature review, which focuses on the first research question, and empirical study, which answers the second research question.

The literature review was conducted by using scientific articles and former research on biochar. The empirical study method was qualitative and contains mainly half-structured interviews, in addition to one case-study.

Key findings were the state of the art of the areal business ecosystem and estimation of its growth potential. The results also give a view of biochar’s value creation logic and potential uses after production stage. The analysis of the results brings up main risk factors in commercial biochar production and ideas on how to mitigate them. The findings can be used as a benchmark in launching new business activity or growing already existing one. The results are generalizable especially in the researched area, but also nationally and internationally.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemeli Erkheikki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/