University of Oulu

Building consumer trust during the productization phase of a new, smart health tech consumer product

Saved in:
Author: Kekäläinen, Simo-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309123019
Language: English
Published: Oulu : S.-P. Kekäläinen, 2023
Publish Date: 2023-09-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Description:

Abstract

The thesis aims to investigate the role of trust during the New Product Development (NPD) phase of smart health tech products, focusing on the consumer testing phase. The central research question examines the factors related to trust that arise during the productization/NPD process, and how these factors can be incorporated and enhanced during the development of a new smart health tech product. The study seeks to understand the factors influencing trust in smart health tech products, validate these factors in a real-life business setting, and provide recommendations for future research and productization processes.

The research employs a two-step methodology, starting with a literature review to identify general and specific trust-building factors and establish a theoretical framework. Following this, empirical research is conducted with WellO2, a Finnish health tech company planning to launch a new smart mouthpiece designed to measure lung and breathing functions. This phase involves real-life testing of the product to validate the identified trust-building factors and uncover any previously unrecognized factors.

The most crucial findings of the study are expected to highlight the key trust-building factors that emerge during the consumer testing phase of the NPD process and offer practical recommendations for incorporating these factors into future product development processes for SMEs.

The results of this study are intended to be used by companies involved in the development of smart health tech products to enhance trust during the NPD process, leading to successful product adoption and commercialization. While the research is conducted in the context of a specific company and product, the findings and recommendations may have broader applicability and generalizability to other companies and products in the smart health tech sector.

Asiakasluottamuksen rakentaminen uusien ja älykkäiden terveysteknologiatuotteiden tuotteistamisvaiheessa

Tiivistelmä

Tämä diplomityö pyrkii tutkimaan luottamuksen roolia älykkäiden terveysteknologiatuotteiden uuden tuotekehityksen (NPD) vaiheessa, keskittyen kuluttajatestausvaiheeseen. Keskeinen tutkimuskysymys tarkastelee tuotteistamis-/NPD-prosessin aikana esiin tulevia luottamukseen liittyviä tekijöitä ja sitä, kuinka näitä tekijöitä voidaan sisällyttää ja vahvistaa uuden älyterveysteknologiatuotteen kehityksessä. Tutkimus pyrkii ymmärtämään tekijöitä, jotka vaikuttavat luottamuksen kehittymiseen älyterveysteknologiatuotteissa, arvioimaan näitä tekijöitä todellisessa liiketoimintaympäristössä ja antamaan suosituksia tulevalle tutkimukselle ja tuotteistamisprosesseille.

Tutkimus alkaa kirjallisuuskatsauksella, joka pyrkii tunnistamaan luottamuksen rakentamiseen liittyviä tekijöitä ja luomaan täten teoreettisen viitekehyksen aiemman kirjallisuuden pohjalta. Tämän jälkeen teoreettista viitekehystä ja tunnistettuja luottamusta rakentavia tekijöitä tutkitaan todellisessa liiketoimintaympäristössä. Case-yrityksenä on suomalainen terveysteknologiayritys WellO2, joka suunnittelee uuden tuotteen (älysuukappaleen) lanseerausta, jonka tarkoituksena on pystyä mittaamaan keuhkojen hengitystoimintoja. Tutkimuksen aikana tuotetta testattiin todellisessa kuluttajatestausympäristössä ja sillä pyrittiin validoimaan tunnistetut luottamuksen rakentamisen tekijät ja löytämään uusia, vielä tuntemattomia tekijöitä.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset korostavat avaintekijöitä uuden tuotteen luottamuksen rakentamiseen, mitkä nousevat esiin NPD-prosessin kuluttajatestausvaiheessa ja tarjoavat käytännön suosituksia näiden tekijöiden sisällyttämiseksi tuleviin tuotekehitysprosesseihin PK-yrityksille.

Tämän tutkimuksen tulosten on tarkoitus palvella yrityksiä, jotka ovat mukana älyterveysteknologiatuotteiden kehittämisessä ja joiden tarkoituksena on parantaa kuluttajien luottamusta tuotteeseen NPD-prosessin aikana, mikä helpottaisi tuotteen menestyksekästä käyttäjähyväksyntää ja kaupallistamista. Vaikka tutkimus on tehty yhden yrityksen ja tuotteen kontekstissa, tuloksilla ja suosituksilla voi olla laajempaa käyttöä ja yleistettävyyttä myös muille yrityksille ja tuotteille älyterveysteknologia-alalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Simo-Pekka Kekäläinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/