University of Oulu

Norsujen älykkyys ja sosiaalinen elämä : evoluutioekologinen näkökulma

Saved in:
Author: Keränen, Kasperi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309133030
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Keränen, 2023
Publish Date: 2023-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Loukola, Olli
Description:

Tiivistelmä

Nykyisistä maaeläimistä kolmella norsulajilla on suurimmat aivot. Aivojen rakenteista aivokuori, ohimolohkot, pikkuaivot ja hajuepiteeli ovat norsuilla erityisen suuret ja kehittyneet. Norsujen aivojen hermosolujen kokonaismäärä on kolminkertainen ihmisen aivoihin nähden, mutta niiden jakautumisessa aivojen osien välillä on suuria eroja. Rakenteelliset yhtäläisyydet paremmin tutkittujen, älykkäinä pidettyjen nisäkkäiden välillä viittaavat myös älykkään käyttäytymisen konvergenttiin evoluutioon näissä toisilleen evolutiivisesti kaukaisissa nisäkäsryhmissä.

Erilaiset älykkyyden määritelmät korostavat esimerkiksi eläinyksilön ongelmanratkaisukykyä, sen kykyä ymmärtää asioiden välisiä suhteita sekä kykyä käyttää omia vahvuuksiaan ja opittuja, monimutkaisia käyttäytymismalleja sopeutuakseen ympäristöön. Älykkyyttä ei voida mitata suoraan, mutta sen arvioimiseen on kehitetty useita mittareita, kuten enkefalisaatio-osamäärä. Eläinten älykkyyden tutkimus perustuu sekä luonnonvaraisten ja vankeudessa elävien eläinten käyttäytymisen havainnointiin että kokeellisten asetelmien käyttöön.

Norsuja pidetään isojen ihmisapinoiden ja valaiden tavoin erittäin älykkäinä nisäkkäinä, vaikka niiden älykkyydestä onkin kertynyt tutkimuksien tekniseen toteutukseen liittyvien vaikeuksien takia vähemmän tutkimustietoa. Tähänastisten tutkimusten perusteella ne ovat tietoisia itsestään, valmistavat ja käyttävät työkaluja, tekevät yhteistyötä toistensa kanssa, viestivät monipuolisesti keskenään ja elävät monimutkaisissa yhteiskunnissa. Erityisesti norsujen ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyjä koskevat tutkimustulokset viittaavat pitkälle erikoistuneeseen älyyn. Yleinen uskomus norsujen muistin erinomaisuudesta on saanut vahvistusta tieteellisestä tutkimuksesta. Poikkeuksellisia piirteitä norsujen sosiaalisessa käyttäytymisessä ovat monikerroksisin ihmisen ulkopuolelta tunnettu yhteiskuntarakenne, kohdennetun auttamisen yleisyys sekä niin sanotut “kuolemanrituaalit”.

Norsueläinten alkukoti on sademetsissä, mikä on vaikuttanut nykyisten norsujen kognitiivisten toimintojen kehitykseen. Pitkälle erikoistuneen älyn arvellaan kehittyneen eräissä eläinkunnan kehityslinjoissa vasteena ympäristön haasteisiin, kuten ravinnon löytämiseen. Nykyisten norsujen ja ihmisen kantamuodot ovat levittäytyneet metsistä avoimille savanneille suunnilleen samaan aikaan, mikä lienee vaikuttanut samanlaisten käyttäytymispiirteiden, kuten työkalujen käytön ja monimutkaisen sosiaalisuuden ilmaantumiseen molemmissa kehityslinjoissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kasperi Keränen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/