University of Oulu

Koulutusdatan tekstuurien ja värien analysointi sekä tasapainottaminen konvoluutioneuroverkoille kohinanpoistotehtävissä

Saved in:
Author: Kankaanranta, Jyrki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 20.6 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309133031
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kankaanranta, 2023
Publish Date: 2023-09-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Janne
Reviewer: Heikkilä, Janne
Mustaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Kuvakohinan poistaminen on erittäin ajankohtainen ongelma kuvankäsittelyn tutkimusyhteisössä. Tällä hetkellä state-of-art tuloksia saavutetaan käyttämällä konvoluutioneuroverkkoja. Tutkimukset ovat paljolti keskittyneet neuroverkko- ja kohinamallien kehittämiseen, mutta koulutusdatan vaikutus on jäänyt paljolti huomioimatta. Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, kuinka erilaiset koulutusdatan sisältävät tekstuurit ja värit vaikuttavat neuroverkolla saatuihin kohinanpoistotuloksiin ja käyttää tätä tietoa koulutusprosessin parantamisessa.

Tekstuurit jaetaan eri luokkiin käyttäen Local Binary Pattern -menetelmän ja agglomeratiivisen klusteroinnin yhdistelmää. Näitä kategorioita yritetään tasapainottaa koulutusdatassa tulosten parantamiseksi. Värianalyysissä käytetään käytännöllisempää lähestymistapaa. Ensin useita erilaisia kuvajoukkoja käytetään neuroverkkojen kouluttamiseen, jonka jälkeen kuvadatan värien ja kohinanpoistoverkkojen aiheuttaman värivirheen välinen suhde analysoidaan. Tämän tiedon pohjalta luodaan uusi koulutusdatasetti, jossa ei ole havaittuja väripuutteita.

Värianalyysimenetelmät tuottivat selkeitä tuloksia, joita voidaan soveltaa hyödyllisten työkalujen suunnittelussa, kun taas tekstuurianalyysi vaatii lisätutkimusta käytännön sovelluksia varten.

Analyzing and balancing the textures and colors in training data for denoising convolutional neural networks

Abstract

Image denoising is a very relevant problem in the field of image processing. Current state-of-art results are achieved through the utilization of convolutional neural networks. A lot of research is focused on developing neural network and noise models, but the impact of the training data sets has not been studied. The objective of this thesis is to find out, how different textures and colors used in training affect the denoising result of a convolutional neural network and use that information to improve the training process.

A combination of Local Binary Patterns and Agglomerative Clustering is used to divide textures into different categories. These texture categories are balanced in data sets to enhance results. The color analysis utilizes a more practical approach. First multiple different data sets are used to train neural networks. The relationship between colors in the data and the color errors introduced by the denoising networks is analyzed. This information is then used to create a new training data set, that does not have the observed color defiencies.

Color analysis methods provided clear results that could be implemented into useful tools, while texture analysis would need further research for practical applications.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jyrki Kankaanranta, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/