University of Oulu

Cluster analysis on radio product integration testing faults

Saved in:
Author: Rytkönen, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309133032
Language: English
Published: Oulu : J. Rytkönen, 2023
Publish Date: 2023-09-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Oussalah, Mourad
Reviewer: Pedone, Matteo
Oussalah, Mourad
Description:

Abstract

Nowadays, when the different software systems keep getting larger and more complex, integration testing is necessary to ensure that the different components of the system work together correctly. With the large and complex systems the analysis of the test faults can be difficult, as there are so many components that can cause the failure. Also with the increased usage of automated tests, the faults can often be caused by test environment or test automation issues.

Testing data and logs collected during the test executions are usually the main source of information that are used for test fault analysis. With the usage of text mining, natural language processing and machine learning methods, the fault analysis process is possible to be automated using the data and logs collected from the tests, as multiple studies have shown in the recent years.

In this thesis, an exploratory data study is done on data collected from radio product integration tests done at Nokia. Cluster analysis is used to find the different fault types that can be found from each of the collected file types. Different feature extraction methods are used and evaluated in terms of how well they separate the data for fault analysis.

The study done on this thesis paves the way for automated fault analysis in the future. The introduced methods can be applied for classifying the faults and the results and findings can be used to determine what are the next steps that can be taken to enable future implementations for automated fault analysis applications.

Radiotuotteiden integraatiotestauksen vikojen klusterianalyysi

Tiivistelmä

Nykypäivänä, kun erilaiset ohjelmistojärjestelmät jatkavat kasvamista ja muuttuvat monimutkaisimmaksi, integraatiotestaus on välttämätöntä, jotta voidaan varmistua siitä, että järjestelmän eri komponentit toimivat yhdessä oikein. Suurien ja monimutkaisten järjestelmien testivikojen analysointi voi olla vaikeaa, koska järjestelmissä on mukana niin monta komponenttia, jotka voivat aiheuttaa testien epäonnistumisen. Testien automatisoinnin lisääntymisen myötä testit voivat usein epäonnistua myös johtuen testiympäristön tai testiautomaation ongelmista.

Testien aikana kerätty testidata ja testilogit ovat yleensä tärkein tiedonlähde testivikojen analyysissä. Hyödyntämällä tekstinlouhinnan, luonnollisen kielen käsittelyn sekä koneoppimisen menetelmiä, testivikojen analyysiprosessi on mahdollista automatisoida käyttämällä testien aikana kerättyä testidataa ja testilogeja, kuten monet tutkimukset ovat viime vuosina osoittaneet.

Tässä tutkielmassa tehdään eksploratiivinen tutkimus Nokian radiotuotteiden integraatiotesteistä kerätyllä datalla. Erilaiset vikatyypit, jotka voidaan löytää kustakin kerätystä tiedostotyypistä, löydetään käyttämällä klusterianalyysiä. Ominaisuusvektorien laskentaan käytetään eri menetelmiä ja näiden menetelmien kykyä erotella dataa vika-analyysin näkökulmasta arvioidaan.

Tutkielmassa tehty tutkimus avaa tietä vika-analyysien automatisoinnille tulevaisuudessa. Esitettyjä menetelmiä voidaan käyttää vikojen luokittelussa ja tuloksien perusteella voidaan määritellä, mitkä ovat seuraavia askelia, jotta vika-analyysiprosessia voidaan automatisoida tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Rytkönen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/