University of Oulu

C-Trend parameters and possibilities of federated learning

Saved in:
Author: Hiltunen, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309143042
Language: English
Published: Oulu : S. Hiltunen, 2023
Publish Date: 2023-09-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kortelainen, Jukka
Seppänen, Tapio
Reviewer: Kortelainen, Jukka
Seppänen, Tapio
Description:

Abstract

In this observational study, federated learning, a cutting-edge approach to machine learning, was applied to one of the parameters provided by C-Trend Technology developed by Cerenion Oy. The aim was to compare the performance of federated learning to that of conventional machine learning. Additionally, the potential of federated learning for resolving the privacy concerns that prevent machine learning from realizing its full potential in the medical field was explored.

Federated learning was applied to burst-suppression ratio’s machine learning and it was compared to the conventional machine learning of burst-suppression ratio calculated on the same dataset. A suitable aggregation method was developed and used in the updating of the global model. The performance metrics were compared and a descriptive analysis including box plots and histograms was conducted.

As anticipated, towards the end of the training, federated learning’s performance was able to approach that of conventional machine learning. The strategy can be regarded to be valid because the performance metric values remained below the set test criterion levels. With this strategy, we will potentially be able to make use of data that would normally be kept confidential and, as we gain access to more data, eventually develop machine learning models that perform better.

Federated learning has some great advantages and utilizing it in the context of qEEGs’ machine learning could potentially lead to models, which reach better performance by receiving data from multiple institutions without the difficulties of privacy restrictions. Some possible future directions include an implementation on heterogeneous data and on larger data volume.

C-Trend-teknologian parametrit ja federoidun oppimisen mahdollisuudet

Tiivistelmä

Tässä havainnointitutkimuksessa federoitua oppimista, koneoppimisen huippuluokan lähestymistapaa, sovellettiin yhteen Cerenion Oy:n kehittämään C-Trend-teknologian tarjoamaan parametriin. Tavoitteena oli verrata federoidun oppimisen suorituskykyä perinteisen koneoppimisen suorituskykyyn. Lisäksi tutkittiin federoidun oppimisen mahdollisuuksia ratkaista yksityisyyden suojaan liittyviä rajoitteita, jotka estävät koneoppimista hyödyntämästä täyttä potentiaaliaan lääketieteen alalla.

Federoitua oppimista sovellettiin purskevaimentumasuhteen koneoppimiseen ja sitä verrattiin purskevaimentumasuhteen laskemiseen, johon käytettiin perinteistä koneoppimista. Kummankin laskentaan käytettiin samaa dataa. Sopiva aggregointimenetelmä kehitettiin, jota käytettiin globaalin mallin päivittämisessä. Suorituskykymittareiden tuloksia verrattiin keskenään ja tehtiin kuvaileva analyysi, johon sisältyi laatikkokuvioita ja histogrammeja.

Odotetusti opetuksen loppupuolella federoidun oppimisen suorituskyky pystyi lähestymään perinteisen koneoppimisen suorituskykyä. Menetelmää voidaan pitää pätevänä, koska suorituskykymittarin arvot pysyivät alle asetettujen testikriteerien tasojen. Tämän menetelmän avulla voimme ehkä hyödyntää dataa, joka normaalisti pidettäisiin salassa, ja kun saamme lisää dataa käyttöömme, voimme lopulta kehittää koneoppimismalleja, jotka saavuttavat paremman suorituskyvyn.

Federoidulla oppimisella on joitakin suuria etuja, ja sen hyödyntäminen qEEG:n koneoppimisen yhteydessä voisi mahdollisesti johtaa malleihin, jotka saavuttavat paremman suorituskyvyn saamalla tietoja useista eri lähteistä ilman yksityisyyden suojaan liittyviä rajoituksia. Joitakin mahdollisia tulevia suuntauksia ovat muun muassa heterogeenisen datan ja suurempien tietomäärien käyttö.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Hiltunen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/