University of Oulu

Saariselän paikallistason geodiversiteetti ja sen arviointi alfa, beeta ja gamma -tasoilla

Saved in:
Author: Ollila, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309183045
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ollila, 2023
Publish Date: 2023-09-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Maliniemi, Tuija
Tukiainen, Helena
Reviewer: Tukiainen, Helena
Maliniemi, Tuija
Description:

Tiivistelmä

Globaalimuutos on merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle. Geodiversiteettiin kohdistuu kielteisiä vaikutuksia, jotka ovat osin suhteellisen pysyviä. Geodiversiteettiä esiintyy eri mittakaavoilla, mutta paikallistason tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Geodiversiteetin kvantifioinnissa voidaan hyödyntää biodiversiteetin tutkimuksessa yleisesti käytettyä alfa (α)-, beeta (β)- ja gamma (µ)-diversiteetin näkökulmaa. Mittaus kohdistuu eliölajien sijasta erilaisiin geokohteisiin, mikä on uusi tapa kvantifioida elotonta luontoa.

Tutkielmassa tarkasteltiin, millaisista geokohteista Saariselän paikallistason geodiversiteetti muodostuu ja millaista se on alfa, beeta ja gamma -tasoilla arvioituna. Neljältä pohjoisboreaaliselta metsänrajametsän vaaralta kerättiin visuaalisen havainnoinnin menetelmällä geodiversiteettiaineisto elokuussa 2022. Aineisto koostui geodiversiteetin eri osa-alueisiin kuuluvista erilaisista geokohdehavainnoista. Yksittäisen tutkimusalan geokohteita mittaava alfa-geodiversiteetti kvantifioitiin keskiarvokuvaajien, niiden tilastollisen testauksen ja akkumulaatiokäyrien avulla. Tutkimusalojen välistä geokohteiden vaihtelua mittaava beeta-geodiversiteetti visualisoitiin NMDS-kuvaajalla (non-metric multidimensional scaling) ja kvantifioitiin Jaccardin dissimilariteettiarvojen kautta. Alfa- ja beeta-geodiversiteettiä tarkasteltiin vaarakohtaisesti ja eri ilmansuuntiin sijoittuvilta tutkimusalagradienteilta. Niiden osalta testattiin spatiaalinen autokorrelaatio. Gamma-geodiversiteetti kvantifioitiin laskemalla koko tutkimusalueelta havaittujen erilaisten geokohteiden kokonaismäärä.

Saariselän paikallistason geodiversiteetti oli verrattain homogeenista muodostuen yleisimmin vain tietyistä geologisista ja geomorfologisista geokohteista, kuten moreenista ja fysikaalisesta rapautumisesta. Paikalliset olosuhteet huomioiden tulokset olivat odotettuja. Geodiversiteetti oli myös melko alhaista tutkimusalakohtaisen alfa-geodiversiteetin ollessa yleisimmin kaksi. Siitä huolimatta alfa, beeta ja gamma -tasojen kautta saatiin tarkempaa tietoa paikallistason geodiversiteetin vaihtelusta ja sen erityispiirteistä. Tulokset osoittivat, että alfa, beeta ja gamma -tasojen kvantifiointi soveltuu geodiversiteetin tutkimukseen ja käytettäväksi myös pienellä tutkimusalueella. Tietoa tarvitaan esimerkiksi elottoman luonnon kestokyvyn arviointiin suhteessa käyttöpaineisiin ja geosuojelun kohdentamiseen. Lisäksi alfa, beeta ja gamma -tasojen soveltaminen biodiversiteetin ja geodiversiteetin tutkimukseen voi viedä luonnon monimuotoisuuden tutkimusta yhdenmukaisempaan suuntaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Ollila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/