University of Oulu

Erityisopetus osana peruskoulukokemuksia nuorten aikuisten kertomana

Saved in:
Author: Pirttikangas, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309193049
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pirttikangas, 2023
Publish Date: 2023-09-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Description:

Tiivistelmä

Suomalaisen peruskoulun tavoitteena on tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus oppimiseen riippumatta heidän taustastaan. Tarvittaessa oppimiseen ja koulunkäyntiin järjestetään kolmiportaista tukea, jonka yhtenä tukikeinona on erityisopetus. Vaikka koulujärjestelmää on ohjattu inklusiiviseen suuntaan suomalaisessa koulutuspolitiikassa, on erityisopetuksen järjestäminen erillään yleisopetuksesta edelleen varsin yleistä.

Tämän tutkielman tarkoituksena on antaa ääni oppilaille ja selvittää, mitä peruskouluaikoinaan erityisopetusta saaneet nuoret aikuiset kertovat kokemuksistaan erityisopetuksesta, mutta myös muista koulukokemuksistaan. Tutkielma kuuluu hankkeeseen ERITYISOPETUS KOETTUNA — lasten ja nuorten kokemuksia erityisopetuksesta. Oppilaiden omien kokemusten kuuleminen on tärkeää, koska se voi tuoda esille näkökulmia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämiseen.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan suomalaisen erityisopetusjärjestelmän kehityslinjoja ja nykytilaa, kuten myös aikaisempia tutkimuksia oppilaiden osallisuudesta ja oppimisesta erillisessä erityisopetuksen ryhmässä ja inklusiivisessa ryhmässä. Tutkielma on toteutettu laadullisella otteella. Tutkielmaa varten on haastateltu seitsemää erityisopetusta peruskouluaikanaan saanutta nuorta aikuista. Puolistrukturoidulla haastattelulla kerätyt kertomukset on analysoitu kategorisella sisällönanalyysilla.

Tutkimustulosten mukaan koulukokemusten kirjo on moninainen sisältäen sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia yleisopetuksen kouluissa, joissa opetusta on saatu sekä erillisissä ryhmissä että yleisopetuksen ryhmissä. Pienluokalla tuen saanti on koettu riittäväksi ja luokkailmapiiri myönteiseksi, mutta opetuksen tavoitetaso on saattanut jäädä liian alhaiseksi. Yleisopetuksen puolella tuen tarjonta on koettu ajoittain riittämättömänä eikä inklusiivisia opetusstrategioita ole juurikaan käytetty. Hyvä vuorovaikutussuhde opettajaan on kannatellut oppilasta selviytymään haasteista. Kaverisuhteita on yleensä ollut sekä pienluokalla että yleisopetuksen ryhmässä, mutta myös yksinäisyyden kokemuksista ja ennakkoluuloista kerrotaan. Monet ovat kokeneet myös kiusaamista, johon koulussa ei ole puututtu tarpeeksi tehokkaasti. Jotta kaikilla oppilailla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen ja osallisuuteen, olisi tärkeää tunnistaa oppimista ja osallisuutta estäviä tekijöitä ja löytää keinoja, joilla niihin voidaan tehokkaasti puuttua.

Special education as a part of elementary school experiences told by young adults

Abstract

The goal of the Finnish elementary school is to offer all children and young people the opportunity to learn, regardless of their background. If necessary, the support for learning and schooling, like special education, will be arranged according to the three-tiered support model. Although the Finnish education policy has made efforts towards inclusive direction, organizing special education separately from general education is still quite common.

The purpose of the thesis is to find out what former students, who have received special education in elementary school, tell about their school experiences and particularly about their special education experiences. The thesis is a part of the project SPECIAL EDUCATION EXPERIENCED — children’s and young people’s experiences of special education. Hearing students’ own experiences is important to get perspectives that can be used for example to develop the support for learning and schooling.

The theoretical framework of the thesis consists of the development lines and the current state of the Finnish special education system, as well as previous studies on student participation and learning in a separate special education group and in an inclusive group. The thesis has been carried out with a qualitative approach. The study focuses on the narratives collected by semi structured interviews of seven young adults who have received special education during their elementary school years. The narratives have been analyzed with a categorical content analysis.

According to the results, the spectrum of the school experiences is diverse, including both positive and negative experiences in separate special education classes and in general education classes in mainstream schools. In separate special education classes, the support for learning has been perceived as sufficient and the class atmosphere supportive, but the target level of teaching may have remained too low. In general education classes the support for learning has sometimes perceived as insufficient and there has been a lack of inclusive pedagogy. A good relationship with the teacher has supported the student to cope with challenges. The interviewees have had friends both in separate small classes and in general education classes, but experiences of loneliness and prejudices are also told. Many interviewees have also experienced bullying, which has not been dealt adequately within school. In order to ensure equal opportunities for all students for learning and participation, it would be important to identify the factors that prevent learning and participation and to find ways to intervene them.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Pirttikangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/