University of Oulu

Toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien merkitys ja toteutuminen kouluympäristössä : kehityskohteiden ja toimenpiteiden analyysi

Saved in:
Author: Miero, Marianne1; Rapakko, Aija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309193051
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Miero; A. Rapakko, 2023
Publish Date: 2023-09-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Puutio, Eveliina
Lanas, Maija-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Suomessa kasvatuksen ja koulutuksen saralla on jo pitkään tehty monipuolista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Kuitenkin useat tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että koulutus edelleen uusintaa eriarvoisuutta, eivätkä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteudu kouluarjessa jokaisen kohdalla. Myös opettajankoulutuslaitosten tasa-arvotyö on ollut aktiivista, mutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusprojekteista saadut tulokset eivät ole lopulta jääneet osaksi koulutuksen arkikäytäntöjä. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on jokaiselle oppilaitokselle pakollinen asiakirja, joka oikein laadittuna voi olla tehokas työkalu koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tarkasteluun ja kehittämiseen. Se on nimensä mukaan toiminnallinen suunnitelma, jonka tarkoitus on luoda toimenpiteitä sekä muutosta koulun arkeen.

Pro gradu tutkielmassamme tarkastelemme peruskoulujen toiminnallisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Tutkimuksemme fokus on erityisesti suunnitelman toiminnallisessa osassa eli siinä, millä tavoin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta on kartoitettu, millaisia kehityskohteita kartoituksesta on noussut sekä minkälaisia toimenpiteitä suunnitelmiin on kirjattu. Tutkimus on laadullinen ja toteutettu kvalitatiivisesti aineistolähtöistä sisällönanalyysia mukaillen. Aineiston keruu toteutettiin monipuolisin keinoin nettihaulla, lähettämällä sähköpostia satunnaisille kouluille ympäri Suomen sekä kyselemällä opetusalan Facebook -ryhmistä ja peruskouluissa työskenteleviltä tutuilta.

Tutkimuksen tulosten perusteella oppilaitokset ovat hyvin eri vaiheissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössään. Yhteneväistä on kuitenkin se, että työtä tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi kouluissa tarvitaan lisää. Toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat hyvin vaihtelevia niin pituudeltaan, kuin sisällöiltään, eikä niissä aina ole tehty alkutilanteen kartoitusta tai esitetty kehityskohteita ja tarvittavia toimenpiteitä. Häirinnän ja syrjinnän kokemukset sekä seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus nousivat eniten sekä suunnitelmien kehityskohteissa että toimenpiteissä. Lisäksi kehityskohteissa kouluviihtyvyyteen ja toimenpiteissä opetukseen ja ohjaukseen liittyvät teemat nostivat erityisesti päätään.

The significance and implementation of functional gender equality and equity plans in the school environment : analysis of development areas and measures

Abstract

In Finland, a diverse range of efforts has long been made in the field of education to promote gender equality and equity. However, several studies and assessments indicate that education still perpetuates inequality, and equality and equity are not realized for everyone in the everyday school context. The gender equality work in teacher education institutions has also been active, but the results of gender equality and equity projects have not ultimately become part of everyday educational practices. A functional gender equality and equity plan is a mandatory document for every educational institution, and when properly formulated, it can be an effective tool for examining and developing the school’s gender equality and equity efforts. As the name suggests, it is an operational plan designed to create actions and changes in the school’s daily life.

In our master’s thesis, we examine the functional gender equality and equity plans of comprehensive schools. Our focus is specifically on the practical aspect of the plan that is, how the school’s gender equality and equity situation has been assessed, what development areas have emerged from the assessment, and what kind of measures have been included in the plans. The research is qualitative and conducted using a content analysis approach. Data collection was carried out through various methods, including online searches, sending emails to random schools across Finland, and inquiries in education-related Facebook groups as well as from acquaintances working in comprehensive schools.

Based on the research findings, educational institutions are at various stages in their gender equality and equity efforts. However, a common thread is the need for further work to promote gender equality and equity in schools. The functional gender equality and equity plans vary widely in terms of both length and content, and they do not always include an initial assessment of the situation or present development areas and necessary actions. Experiences of harassment and discrimination, as well as issues of sexuality and gender diversity, were prominent in both the development areas and the measures outlined in the plans. Additionally, themes related to school well-being in the development areas and themes related to teaching and guidance in the measures were particularly emphasized.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marianne Miero; Aija Rapakko, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.