University of Oulu

Musiikki opetusmenetelmänä S2-opetuksessa : tapaustutkimus opettajan mahdollisuuksista käyttää musiikkia S2-oppiaineen opetuksessa

Saved in:
Author: Pohjo, Katriina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309193052
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pohjo, 2023
Publish Date: 2023-09-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Reviewer: Pettersson, Henri
Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee musiikin mahdollisuuksia suomi toisena kielenä eli S2-opetuksessa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia välineitä opettajat tarvitsevat musiikin käyttämiseen S2-oppitunneillaan sekä miksi musiikin hyödyntäminen S2-opetuksen opetusmenetelmänä on kannattavaa.

Vieraita kieliä äidinkielenään puhuvien oppilaiden määrä on lisääntynyt Suomen kouluissa, mikä on kasvattanut tarvetta S2-opetukselle. S2-opetuksen tavoitteena on herättää oppilaan kiinnostus suomen kieltä kohtaan, tarjota välineitä oppilaan kielitaidon kehittämiseen sekä tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä. Suomen kielen oppiminen on merkittävässä roolissa Suomeen kotoutumisessa sekä suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa.

Toteutin tutkimukseni tapaustutkimuksena, jossa on myös toimintatutkimuksen piirteitä. Tutkimusjoukko muodostui kahdeksasta (N=8) osallistujasta, joista seitsemän oli alkuopetuksen S2-oppiaineen oppilaita ja yksi oppilaiden opettaja. Keräsin aineiston kahdella tee-mahaastattelulla sekä toiminnallisella osuudella. Toiminnallisessa osuudessa hyödynnettiin musiikkia opetusmenetelmänä S2-oppiaineen oppitunneilla. Järjestin teemahaastattelut opettajalle ennen ja jälkeen toiminnallisen osuuden. Analysoin tutkimusaineiston hyödyntämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.

Tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, että musiikki tuki suomen kielen sanojen mieleen palauttamista ja sanavaraston kartuttamista. Musiikki lisäsi myös oppilaiden kiinnostusta ja innostusta suomen kielen oppimista kohtaan sekä toi iloa oppimistilanteisiin. Lisäksi musiikki edesauttoi eri kulttuureihin tutustumista. Opettaja koki musiikin käyttämisen opetusmenetelmänään positiivisena, mutta korosti musiikillisen materiaalin puutetta. Musiikin haasteena näyttäytyi sopivan musiikillisen materiaalin puutteen lisäksi oikeanlaisen musiikin valinta.

Musiikilla on useita positiivisia vaikutuksia vieraan kielen oppimiseen. Vieraan kielen oppimisen prosesseissa musiikki on esimerkiksi kehittänyt oppilaiden kirjoittamisen ja ymmärtämisen taitoja sekä sanavarastoa. Musiikki on vaikuttanut myönteisesti myös oppimisilmapiiriin sekä oppilaan innostuksen ja kiinnostuksen synnyttämiseen. Musiikin valitsemisesta S2-oppiaineen opetusmenetelmäksi vastaa opettaja. Opettaja tarvitsee varmuutta ja musiikillista materiaalia hyödyntääkseen musiikkia opetuksessaan. Tutkimukseni perusteella opettajaa voidaan tukea kannustamalla pientenkin musiikillisten tuokioiden toteuttamiseen sekä tekemällä sopivaa musiikillista materiaalia, joka on yksinkertaista ja helposti saatavilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katriina Pohjo, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.