University of Oulu

Peiliin katsomisen paikka? : luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatillisesta kehittymisestään

Saved in:
Author: Eriksson, Carita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 107
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309193053
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Eriksson, 2023
Publish Date: 2023-09-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Keränen, Virve
Reviewer: Uitto, Minna
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä luokanopettajaopiskelijat kertovat merkitykselliseksi ammatillisen kehittymisensä kannalta ja millaisia opettajan ammatillisen kehittymisen polkuja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksista on löydettävissä.

Tutkielman teoreettinen viitekehys määrittelee opettajan ammatillista kehittymistä ja sen muotoutumista. Teoreettisessa viitekehyksessä paneudutaan myös opettajan ammatillista kehittymistä rakentaviin tekijöihin: ammatilliseen vuorovaikutukseen, reflektioon ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Aiempi opettajan ammatillista kehittymistä koskeva tutkimus on osoittanut, että opettajaksi kehittyminen on jo lapsuudessa alkava pedagoginen oppimisprosessi, jossa kehitytään reflektion ja pohdinnan kautta tietotaidoissa, käytännön osaamisessa sekä opettajaksi kasvamisessa niin, että oma toiminta tiedostetaan ja sitä kyetään perustelemaan. Ammatillinen kehittyminen on siis opettajien oppimista ja heidän tietotaitojensa muuntamista käytäntöön, oppilaiden kehityksen ja kasvun hyödyksi.

Tutkielmassa on narratiivinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty narratiivisilla teemahaastatteluilla, joihin osallistui viisi valmistumisen kynnyksellä olevaa luokanopettajaopiskelijaa. Aineisto analysoitiin narratiivisella ja narratiivien analyyseilla.

Tutkimustulokset osoittavat, että luokanopettajaopiskelijat kertovat ammatillisen kehittymisensä kannalta merkityksellisiksi ammatilliset vuorovaikutuskokemuksensa, oman opettajuuden ja opettajatoiminnan reflektoimisen, peilaamisen eli itsensä tarkastelun toisten alan ihmisten ja oppilaiden toiminnan kautta sekä opettajan jatkuvan itsensä kehittämisen tarpeen, eli läpi uran jatkuvan tietoisen ja tarkoituksenmukaisen oman toiminnan kehittämisen. Tutkimustulokset myös osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoilla voi olla erilaisia kehittymisen polkuja matkalla opettajuuteen. Tämän tutkimuksen osallistujien kertomuksista oli löydettävissä kolme erilaista opettajana kehittymisen polkua: 1. nuoret luokanopettajaopiskelijat valmiina siirtymään kohti työelämää, 2. itseään hakeva opettaja ja 3. vahingon kautta opettajaksi — työelämän konkari täydentämässä kehittymistään opettajan pätevyydellä. Kolme tutkimukseen osallistuneista luokanopettajaopiskelijoista sijoittui ammatillisen kehittymisen kertomustensa perusteella kehittymispolkuun 1. ja kaksi muuta osallistujaa sijoittuvat kehittymispolkuihin 2. ja 3. Kehittymispoluista erilaisia teki etenkin se, missä järjestyksessä osallistujien ammatillinen kehittyminen ja sitä merkittävästi edistäneet tekijät olivat tapahtuneet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Carita Eriksson, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.