University of Oulu

Improving the circularity of fishing gears : mapping the amounts and current management of waste fishing gears in Finland

Saved in:
Author: Kostiainen, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309193061
Language: English
Published: Oulu : E. Kostiainen, 2023
Publish Date: 2023-09-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ylä-Mella, Jenni
Hänninen, Niko
Reviewer: Ylä-Mella, Jenni
Pongracz, Eva
Description:

Abstract

The aim of this thesis is to find out the current situation of waste management in the fishing ports that are in the northern periphery of Europe and to provide understanding of the generated fishing gear waste at the fishing ports. This thesis is conducted as a part of the Blue Circular Nets -project funded by Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). Inspiration for this research comes from the EU’s upcoming separate collection requirement of plastic containing fishing gear which will be launched in the beginning of 2025 in Finland.

This thesis introduces relevant legislation and information on the fishing sector and fishing gear waste as a theoretical framework. The experimental part of this thesis was conducted with an online survey to all 45 inland and coastal fishing ports in the NPA-region. Second part was conducted with in-depth interviews for four fishing ports on the Finnish coast of the Bothnian and one by northern freshwater lake.

The survey showed that fishing ports in Finland are mostly municipality owned, small sized and have most commonly two to ten professional fishers. Usually fishing ports are part of a marina with mixed waste collection as waste management. None of the fishing ports collects fishing gear waste but estimated the generated amount to be in the range of 0–999 kilograms and even specified to be two to five kilograms per professional fisher. Professional fishers use mostly fyke nets which can last even 15 years and nets that last from one to five years.

Legislation regarding plastic containing fishing gear is still quite unknown among the participants and the overall impression of the matter isn’t that enthusiastic. Some participants are waiting for the collection to start due to the number of historical fishing gear waste at the port. The amount of historical fishing gear waste cannot be estimated because it is port specific. As generating fishing gear waste is still unknown in Finland this thesis aims to find base knowledge of the situation in the fishing ports.

Kalastusvälineiden kiertokulun parantaminen : määrien ja kalastusvälinejätteen jätehuollon nykytilan kartoittaminen Suomessa

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena on selvittää Euroopan pohjoisella periferia alueella olevien kalasatamien jätehuollon tilanne sekä ymmärtää kalasatamissa syntyvän kalastusvälinejätteen määrää. Tämä työ toteutetaan osana Interreg Pohjoinen Periferia ja Arktis -ohjelman (NPA) rahoittamaa Blue Circular Nets -projektia. Inspiraation tähän tutkimukseen tulee EU:n tulevasta muovia sisältävien kalastusvälineiden erilliskeräysvaatimuksista, joka alkaa Suomessa vuoden 2025 alussa.

Teoreettisena viitekehyksenä tämä tutkimus esittelee oleellisen lainsäädännön sekä tietoja kalastusalasta ja kalastusvälinejätteestä. Kokeellinen osuus toteutetaan nettikyselynä kaikille NPA-alueen 45:lle sisävesi- ja rannikkoalueen kalasatamille. Toinen osa suoritettiin haastatteluina neljälle Perämeren kalasatamalle sekä yhdelle järven rannalla olevalle pohjoiselle kalasatamalle.

Tutkimus osoitti, että kalasatamat Suomessa ovat pääsääntöisesti kunnan omistamia, pienikokoisia, joissa on useimmiten kahdesta kymmeneen ammattikalastajaa. Yleensä kalasatamat ovat osana huvivenesatamaa ja jossa kerätään polttokelpoista jätettä. Yksikään kalasatama ei kerää kalastusvälinejätettä, mutta arvioi sitä syntyvän 0–999 kilon välillä ja määriteltiin olevan kahdesta viiteen kilogrammaan ammattikalastajaa kohden. Ammattikalastajat käyttävät enimmäkseen rysiä, jotka voivat kestää käytössä jopa 15 vuotta ja verkkoja, jotka kestävät noin yhdestä viiteen vuoteen.

Muovia sisältävän kalastusvälineeseen liittyvä lainsäädäntö on vielä melko tuntematon osallistujien keskuudessa ja asia ei herättänyt innostusta. Osa taas odottaa keräyksen alkamista, johtuen satamasta löytyvästä historiallisesta kalastusvälinejätteestä. Historiallisen kalastusvälinejätteen määrää ei voida arvioida, sillä se on satamakohtaista. vaihtelee satamittain. Kalastusvälinejätteen määrä Suomessa on vielä melko tuntematon. Tämän työn tavoitteena on saada kalasatamilta tietoa sen tilanteesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Kostiainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/