University of Oulu

Inkluusion merkitys ja toteutuminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Pramila, Kirsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309253080
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pramila, 2023
Publish Date: 2023-09-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Peltola, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus käsittelee inkluusiota varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on koota parhain saatavilla oleva tieto inkluusion merkityksestä sekä sen haasteista ja edistävistä tekijöistä ja koota tietoa inkluusion merkityksestä oppimiselle, mikä tukee laadukasta opetusta ja opettajien osaamista. Inkluusio on ajankohtainen yhteiskunnallinen aihe, joka koskettaa paitsi perusopetusta, myös varhaiskasvatusta.

Tutkimus on luonteeltaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kokonaiskäsityksen saaminen aiheesta, keskeisten teemojen, tulosten ja näkökulmien tunnistaminen sekä ongelmakohtien havaitseminen. Lisäksi se tarjoaa tärkeää tietoa aiheesta, auttaa tunnistamaan tutkimustarpeita sekä toimii perustana jatkotutkimukselle. Keskeisenä tavoitteena on keskittyä selkeästi rajattuun tutkimuskysymykseen ja vastata asetettuun tutkimuskysymykseen. Inkluusion määritelmän ja keskeisten käsitteiden ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta inkluusiota voidaan toteuttaa tavoitteellisesti.

Aineiston perusteella selvisi, että inkluusio varhaiskasvatuksessa pohjautuu inklusiiviseen varhaiskasvatukseen ja inklusiiviseen pedagogiikkaan. Inklusiivisessä varhaiskasvatuksessa sekä inklusiivisessa pedagogiikassa keskeistä on kaikkien lasten yhdenvertaisuus ja osallistuminen. Inkluusion edistämiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja monitasoista yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Tämä takaa kaikille lapsille mahdollisuuden osallistumiseen ja hyväksytyksi tulemiseen varhaiskasvatuksessa. Inklusiivinen varhaiskasvatus korostaa monimuotoisuuden hyväksymistä ja arvostamista luoden tilaa kaikille lapsille tuntea itsensä tervetulleiksi ja arvostetuiksi osana yhteisöä.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että inkluusio on tavoite, johon on aina syytä pyrkiä. Inkluusiota tulisi tutkia enemmän varhaiskasvatuksen kontekstissa. Inkluusio on monitahoinen käsite, ja on tärkeää tutkia ja tuoda sitä esiin enemmän, jotta voidaan paremmin ymmärtää inkluusiota ja mahdollistaa korkealaatuinen inklusiivinen varhaiskasvatus. Aineistosta ilmenee, että inkluusion toteutumista vaikeuttavat usein resurssien puute. Resurssien riittämättömyys ja saatavuuden puute rajoittavat huomattavasti mahdollisuuksia tarjota yksilöllistä tukea erityistarpeisiin ja siten haastavat inkluusion toteutumista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Pramila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/