University of Oulu

Jäykistävien seinien sijoittelu puu- ja betonirunkoisissa rakennuksissa

Saved in:
Author: Kokkoniemi, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309253083
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kokkoniemi, 2023
Publish Date: 2023-09-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Liedes, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on perehtyä rakennuksen kokonaisjäykistyksen toteutukseen jäykistävin seinin, ja siihen, miten se toteutetaan optimaalisesti. Työn tavoitteena on selvittää jäykistävien seinien käytön, suunnittelun ja etenkin sijoittelun perusperiaatteet, sekä tutkia näiden seikkojen eroavaisuuksia puu- ja betonirakenteisissa rakennuksissa.

Tutkimus on toteutettu pääosin kirjallisuuskatsauksena. Työn yhteydessä on tehty Excel-laskentataulukko, jonka avulla voidaan määrittää vaakakuormien jakautuminen jäykän tasorakenteen kautta jäykistäville seinille.

Puu- ja betonirakenteiset jäykistävät seinät poikkeavat merkittävästi toisistaan, mutta sijoittelussa pätee pääsääntöisesti samat perusperiaatteet. Suurin ero ja haaste on siinä, voidaanko puurunkoiset vaakarakenteet mieltää niin jäykiksi, että laskennassa voitaisiin käyttää kiertokeskiöön perustuvaa menetelmää. Lisäksi puurunkoisten jäykistävien seinien yhtenäisyyden määrittely pitkänä seinänä voi olla haastavaa. Kiertokeskiöön perustuvalla laskentamenetelmällä saadaan kohtuullisella vaivalla selville kuormien jakautuminen jäykistäville seinille. Menetelmä on selkeä ja se ymmärtämällä voidaan yksinkertaisissa tapauksissa arvioida jäykistyssysteemin toimintaa silmämääräisesti mutta melko tarkasti.

Placement of shear walls in timber and concrete framed buildings

Abstract

The purpose of this thesis is to look profoundly into lateral force resisting systems consisting only of shear walls and how to optimally do them. The objective is to find out the basic principles of using, designing and particularly placing of shear walls and to also compare the differences between timber and concrete framed buildings in those matters.

The research has mainly been done by literature review. An Excel spreadsheet was made during this thesis to calculate the distribution of lateral loads to shear walls through a stiff horizontal plane structure.

Timber- and concrete-framed shear walls differ in many ways but the basic principles of placing applies to both of them. The biggest difference — and challenge — is whether timber-framed horizontal plane structures are rigid enough to be used in the calculation method based on system’s center of rotation. Also defining which parts of timber-framed shear walls can really be used as a bracing structure and if the parts of the wall are connected or not can be difficult. With the calculation method based on center of rotation it is reasonably easy to define the distribution of lateral loads to shear walls. By properly understanding the method in question, the functionality and behavior of simple lateral force resisting systems can be easily estimated approximately.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Kokkoniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/