University of Oulu

Kitkahitsatun tuotteen laadunvarmistus rikkovin menetelmin

Saved in:
Author: Jauhola, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309293092
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Jauhola, 2023
Publish Date: 2023-09-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kauppi, Timo
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tavoitteena oli perehtyä kitkahitsauksen laadunhallintaan ja luoda kitkahitsatulle kappaleelle laadunvarmistussuunnitelma, joka soveltuu Norrhydrolla valmistettuihin tuotteisiin. Työn tekijän tavoitteena on noudattaa tarkasti tiukkaa aikataulua, oppia tekemään projektiluontoisesti kattavan työn, sekä pysyä aiheessa, sillä tämän luontoinen työ paisuu hyvin herkästi. Työn tarkoituksena oli löytää kitkahitsauksen laadunhallintaan raamit, jota Norrhydro voisi noudattaa. Kitkahitsauksen lisäksi työssä käydään pintapuolisesti läpi SFS-EN ISO 9000 -standardisarjaa. Työssä hyödynnettiin kitkahitsauksen laadunhallintaan luotua standardia SFS-EN ISO 15620:2019, joka antaa ohjeistukset rikkovien menetelmien käyttöön kitkahitsatuissa tuotteissa, mutta se myös jättää tulkinnanvaraa lopullisiin raja-arvoihin tutkimuksissa. Täten yrityksen täytyy soveltaa muita olemassa olevia standardeja laadun todistamiseksi. Myös muita standardeja käytettiin apuna työssä. Ongelmia pyrittiin lähteä ratkomaan siitä, että mietittiin minkä tyyppistä kuormitusta kitkahitsatuille tuotteille tulee ja näiden pohjalta päätetään käytettävät ainetta rikkovat kokeet. Työtä vaikeutti tutkimusten niukkuus kitkahitsattujen tuotteiden laadunhallinnassa. Internetistä löydettyjen tietojen ja ohjaajien vinkkien perusteella kitkahitsatuille tuotteille kannattaa laadun varmistamiseksi tehdä ainakin taivutuskoe, kovuus- ja lujuusmittaukset sekä makrohiekoe.

Quality assurance of the friction welded product using destructive testing methods

Abstract

The aim of this Bachelor’s thesis was to explore the quality control of friction welding and create a quality assurance plan for friction-welded components applicable to products manufactured by Norrhydro. The author’s objectives were to adhere strictly to a tight schedule, learn to execute comprehensive project-based work, and maintain focus on the topic, as this type of work tends to expand rapidly. The purpose of the thesis was to establish a framework for the quality control of friction welding that Norrhydro could adopt. Additionally, the SFS-EN ISO 9000 series of standards was briefly examined in the context of friction welding. The thesis utilized the standard SFS-EN ISO 15620:2019 for the quality control of friction welding, which provides guidelines for destructive testing methods in friction-welded products but also leaves room for interpretation in final acceptance criteria. Therefore, the company must utilize other existing standards to validate the quality. Other standards were also used as references throughout the work. The problems were addressed by considering the load factors where friction-welded products are subjected to, based on which tests were decided to use. The scarcity of research on quality control of friction-welded products made this work a bit challenging. Information found online and guidance from supervisors suggested that, for quality assurance of friction-welded products, at least bend tests, hardness and strength measurements, and macro etching tests should be conducted.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Jauhola, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/