University of Oulu

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä varhaiskasvatuslain lakimuutoksen 1183/2021 tarpeellisuudesta, toteutumisesta sekä vaikutuksesta varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvaan

Saved in:
Author: Koskinen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310053101
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koskinen, 2023
Publish Date: 2023-10-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mononen, Riikka
Reviewer: Kairaluoma, Leila
Mononen, Riikka
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatus koki elokuussa 2022 muutoksia, kun varhaiskasvatuslakiin (540/2018) tehtiin lakimuutos (1183/2021). Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa lasten oikeutta tuen saamiseen ja sen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa inklusiivisin periaattein. Merkittävin muutos on tuen järjestämiseen perustuva kolmitasoinen tuki, joka sisältää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodot.

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä lakimuutoksen tarpeellisuudesta, tuen toteutumisesta sekä vaikutuksesta varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvaan. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan inklusiivisen varhaiskasvatuksen kehitystä, varhaiskasvatuslakeja, uusinta varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvaa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol -kyselyllä maaliskuussa 2023. Tutkimukseen vastasi 50 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja 65 varhaiskasvatuksen opettajaa. Kyselyllä mitattiin mielipiteitä ja kokemuksia lakimuutokseen liittyen. Kyselyn rakennetta tarkasteltiin eksploratiivisella faktorianalyysilla, ilmiöiden yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatioanalyysillä ja ammattiryhmien eroja tarkasteltiin t-testillä.

Tutkimustulosten perusteella lakimuutos on koettu molempien ammattiryhmien näkökulmasta tarpeellisena uudistuksena. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvan osalta ammattiryhmien välillä ilmeni näkemyseroja (d=.827). Erot liittyivät yhteistyön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaresurssien riittämättömyyteen. Tämän tutkimuksen perusteella muun muassa ammatillinen lisäkoulutus tukisi molempien ammattiryhmien asiantuntijuutta ja yhteistyötä. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan työtehtävissä ja työn suunnittelussa olisi hyvä huomioida molempien ammattiryhmien tarpeet ja vahvistaa yhteistyötä esimerkiksi kehittämällä yhteisopettajuusmalleja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Koskinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/