University of Oulu

Älylaitteiden käytön vaikutukset alle kouluikäisiin lapsiin

Saved in:
Author: Karjalainen, Juhani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310103111
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Karjalainen, 2023
Publish Date: 2023-10-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hartikainen, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka älylaitteiden käyttö vaikuttaa alle kouluikäisiin (0–6 vuotta) lapsiin. Älylaitteista keskityttiin tutkimaan erityisesti älypuhelinten ja tablettitietokoneiden käytön vaikutuksia, koska ne ovat pienten lasten yleisimmin käyttämiä älylaitteita. Aihe on tärkeä, koska alle kouluikäisten lasten neurologinen kehitys on nopeaa ja herkässä iässä tapahtuneet mahdollisesti haitalliset asiat vaikuttavat pitkälle lapsen tulevaisuuteen. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena.

Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että runsas älylaitteiden käyttö voi vaikuttaa pieniin lapsiin monin tavoin. Lisääntynyt aika älylaitteiden parissa vähentää tutkimusten mukaan lasten yöunien pituutta, mutta kasvattaa päiväunien pituutta. Paljon laitteita käyttävien lasten kehitys voi olla myöhässä karkea-, ja hienomotoriikassa, sekä visuomotoriikassa. Lisääntyneellä tablettitietokoneiden ja älypuhelimien käytöllä on myös havaittu yhteys puhetaidon kehityksen hidastumiseen, sekä suppeampaan sanavarastoon, jos käyttö on passiivista katselua ilman laitteen ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Runsaasti älylaitteita käyttävillä lapsilla on myös todettu enemmän ylipainoa, ADHD:tä, sekä keskittymisvaikeuksia.

Haittavaikutuksiin vaikuttaa olennaisesti älylaitteiden parissa vietetyn ajan määrä, sekä niiden käyttötavat. Korkeintaan tunnin päivittäisellä käytöllä ei tutkimuksissa havaittu olevan juuri haittavaikutuksia millään osa-alueella. Haittoja alkoi ilmetä, kun lasten päivittäinen älylaitteiden käyttöaika ylitti 2 tai 3 tuntia. Merkitystä havaittiin olevan myös sillä, käyttääkö lapsi laitteita yksin, vai yhdessä vanhempien kanssa, sekä sillä minkälaista sisältöä lapsi kuluttaa. Tutkimuksen mukaan, pelit ja oppimista tukevat sovellukset, joissa on lapsen ja laitteen välistä interaktiota, ovat vähemmän haitallisia kehitykselle, kuin passiivinen katselu. Yhdessä vanhemman kanssa tapahtuvan opettavaisen sovelluksen käytön on tutkittu myös olevan hyödyllistä puhetaidon ja sanavaraston kehittymiselle.

Vaikka kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että älylaitteiden käytöllä on sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia lapsiin, katsauksen perusteella älylaitteiden käytön aloittamista varhain ei voi suositella, sillä havaitut haitat vaikuttavat olevan hyötyjä suuremmat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juhani Karjalainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/