University of Oulu

Development project at Swegon Ilto Oy for the production of sheet metal parts using the Scrum reference framework

Saved in:
Author: Rautio, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310183141
Language: English
Published: Oulu : M. Rautio, 2023
Publish Date: 2023-10-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Reviewer: Kujala, Jaakko
Aaltonen, Kirsi
Description:

Abstract

At the end of 2022, we investigated the possibility of manufacturing sheet metal products for our own production at the Kaarina factory in Swegon ILTO Oy. The goal was to design a unit that, when completed in 2–3 years, would be at the forefront of development, both in terms of machines and equipment, and their control. All sheet metal parts are currently procured as subcontracts, and some are transported to the factory even at long distances. The goal was to create a preliminary plan for future production units together with industry players. In this project, you were allowed to dream about the possibilities of future technology; however, the selected technologies will be in use in the next few years. The project was implemented with selected partners. The idea was developed to such an extent that budget offers could be requested from partners, and thus, completed results can be used as a basis for an investment decision.

In this research, I aimed to investigate the suitability of agile project management for the implementation of this industrial production development project as a case study. To manage the project, I used the Scrum framework to make a large development project easier to manage when we start with the basics and progress in sprints to an increasingly advanced entity. First, we learned about agile project management in general. During the project, the research focused on determining the benefits and challenges of using Scrum in this hardware project.

The project progressed as planned and was completed on schedule. With the help of the Scrum framework, we were able to combine the knowledge of the company and expertise of our partners into clear conclusions. In particular, daily meetings steered the project forward efficiently and in the correct direction. Agile project management improved the flow of information and transfer of knowledge from an experienced person to a team member who joined the company. The month-long sprints divided and organized the project in such a way that there was no idle time or unnecessary work phases during the project.

These research results were achieved in our own operating environment in one project; therefore, I cannot generalize them. However, the results were so interesting that we decided to continue Scrum use in the future. Encouraged by this, the Scrum reference framework can be applied to the development of a product development project model in the future.

Kehitysprojekti Swegon Ilto Oy:llä tulevaisuuden ohutlevyosien valmistukseen Scrum viitekehystä hyödyntämällä

Tiivistelmä

Loppuvuoden 2022 aikana olemme selvittäneet mahdollisuuksia valmistaa ohutlevytuotteita omassa tuotannossamme nykyisellä Swegon Ilto Oy:n Kaarinan tehtaalla. Tavoitteena on suunnitella yksikkö, joka valmistuessaan 2–3 vuoden kuluttua olisi kehityksen kärjessä sekä koneiden ja laitteiden että niiden ohjauksen osalta. Kaikki ohutlevyosat hankitaan tällä hetkellä alihankintana ja osa niistä kuljetetaan tehtaalle pitkienkin matkojen takaa. Tavoitteena on luoda tulevalle tuotantoyksikölle alustava suunnitelma yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tässä projektissa oli lupa unelmoida tulevaisuuden tekniikan mahdollisuuksista, kuitenkin niin, että valitut tekniikat olisivat käytössä lähivuosina. Projekti toteutetaan yhdessä valittujen yhteistyökumppanien kanssa. Ideaa kehitetään niin pitkälle, että yhteistyökumppaneilta voidaan pyytää budjettitarjouksia ja näin valmiita töitä voidaan käyttää investointipäätöksen perustana.

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään ketterän projektinhallinnan soveltuvuutta tämän teollisen tuotannon kehittämisprojektin toteuttamiseen tapaustutkimuksena. Projektin johtamisessa käytin Scrum viitekehystä suuren kehitysprojektin hallinnan helpottamiseksi, kun aloitetaan perusasioista ja edetään sprinteissä yhä edistyneempään kokonaisuuteen. Aluksi tutustuimme ketterään projektijohtamiseen yleisesti. Projektin aikana tutkimuksen tavoitteena oli löytää etuja ja haasteita Scrum viitekehyksen käytöstä tässä projektissa.

Projekti eteni suunnitellusti ja valmistui aikataulussa. Scrum-viitekehyksen avulla kykenimme yhdistämään yrityksessä olevan tiedon ja yhteistyökumppaneiden osaamisen selkeiksi johtopäätöksiksi. Erityisesti päivittäispalaverit ohjasivat projektia tehokkaasti eteenpäin ja oikeaan suuntaan. Ketterä projektinhallinta paransi tiedon kulkua ja osaamisen siirtämistä kokeneelta henkilöltä vasta yritykseen tulleelle tiimiläiselle. Kuukauden mittaiset sprintit jaksottivat ja ryhdistivät projektia niin, että projektin ajalle ei tullut tyhjäkäyntiä, eikä turhia työvaiheita.

Nämä tutkimustulokset saavutettiin omassa toimintaympäristössämme yhdessä projektissa, joten en voi yleistää niitä. Tulokset olivat kuitenkin niin mielenkiintoisia, että olemme päättäneet jatkaa Scrumin käyttöä myös jatkossa. Tämän kannustamana Scrum-viitekehystä tullaan soveltamaan jatkossa tuotekehitysprojektimallin kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Rautio, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/